• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
PATRONAT

Wystawa - Sainer. Koloor


Inspirują go dokonania polskich kolorystów i mistrzów pejzażu, wyznacza jednak własną drogę formalnych poszukiwań. Przetwarza je twórczo, uwzględniając to, w jaki sposób współcześnie konsumujemy treści wizualne szybko, w dużym natłoku bodźców i obrazów. Zestawia ze sobą różne języki formalne, buduje wielostopniowe kompozycje, eksperymentuje z kolorem, poszukuje relacji między malarstwem a muzyką.

Uwaga! Informujemy, że okresie od 17 października do 17 listopada 2023 r. Oddział Sztuki Nowoczesnej będzie w wybrane dni zamknięty dla zwiedzających:
17-18.10.2023 (wtorek-środa)
24-25.10.2023 (wtorek-środa)
31.10-1.11.2023 (wtorek-środa)
7-8.11.2023 (wtorek-środa)
14-17.11.2023 (wtorek-środa-czwartek-piątek).
Wszystkich widzów, którzy planują zwiedzanie wystawy czasowej SAINER. KOLOOR, za utrudnienia przepraszamy.

For English scroll down / Україномовна версія нижче


Sainer, czyli Przemysław Blejzyk, urodził się w Łodzi w 1988 roku. Międzynarodowy rozgłos zyskał jeszcze przed ukończeniem studiów na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wraz z Mateuszem Gapskim, Beztem, jako Etam Cru, zrealizował kilkadziesiąt murali na całym świecie. Jego wielkoformatowe obrazy ulokowane w przestrzeniach miast cechują się oryginalnym stylem, czerpiącym z estetyki komiksu, ilustracji, filmów anime i klasycznego malarstwa. Opracowane z dużą szczegółowością postacie, zanurzone w barwnym świecie realizmu magicznego, zyskały popularność i stały się wzorem chętnie naśladowanym w muralizmie.Od 2016 roku artysta, znużony tworzeniem drobiazgowych portretów, w poszukiwaniu nowych wyzwań zwraca się w stronę pejzażu i malarstwa plenerowego. Czerpiąc inspirację z otaczającego go widzialnego świata, koncentruje się na kompozycji oraz stosunku form i koloru. Stopniowo portret i detal wypierane są przez coraz bardziej syntetycznie ujęte pejzaż i plamę barwną. Gdy osiągnie zamierzony efekt swoich formalnych eksperymentów, wychodzi ze strefy komfortu i rusza dalej. I zabiera nas w tę podróż ze sobą.

Feeria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie już od 22 lipca na wystawie Sainer. Koloor.

Kuratorka: Agata Abramowicz
Koordynacja: Agata Abramowicz
Identyfikacja wizualna i opracowanie graficzne: Patryk Hardziej
Aranżacja: Dorota Terlecka, Denis Durtsev / Biuro Kreacja
Muzyka: Daniel Szlajnda
Teksty: Agata Abramowicz, Przemysław Blejzyk
Tłumaczenie tekstów: Kateryna Brodovska, Anna Moroz-Darska
Redakcja i korekta tekstów w języku polskim: Edyta Chrzanowska / e-DYTOR
Dział Konserwacji: Anna Żychska
Dział Inwentarzy: Kalina Krasowska, Mirosław Szwabowicz
Promocja i komunikacja: Oliwia Szepietowska
Edukacja: Noemi Etush, Nadzieja Mielewczyk
Współpraca: Zespół Muzeum Narodowego w Gdańsku: Joanna Librowska, Małgorzata Paszylka, Paweł Powirski, Daniel Starzyński, Anna Wojdat-Zielińska, Sekcja Stolarnia Działu Infrastruktury Muzealnej

Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Przemysława Blejzyka, kolekcji Dictador Art Masters, kolekcji Pawła Kita, kolekcji prywatnej oraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Mecenas Muzeum Narodowego w Gdańsku: Polska Grupa Energetyczna.

Program wydarzeń towarzyszących wystawie:  

SIERPIEŃ 

13.08.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER. KOLOOR
19.08.2023 (sobota), godz. 11:00-13:00
KOLROWE brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat
20.08.2023 (niedziela), godz. 11:00-13:00
Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne
26.08.2023 (sobota), godz. 13:00-14:30
Oprowadzanie po wystawie SAINER. KOLOOR w języku ukraińskim 

WRZESIEŃ 

03.09.2023 (niedziela), godz. 12:00-20:00
KOLOOR PLENER
07.09.2023 (czwartek), godz. 18:00-19:30
AI i nowe technologie w sztuce. Debata
09.09.2023 (sobota), godz. 11:00-13:00
Kolorowe brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat
10.09.2023 (niedziela), godz. 11:00-13:00
Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne
10.09.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER. KOLOOR z udziałem artysty
17.09.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30
Oprowadzanie po wystawie SAINER. KOLOOR dla Generacji 60+
24.09.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER. KOLOOR w języku angielskim
29.09.2023 (piątek), godz. 18:00-19:30
Higiena cyfrowa nie ma metryki dlaczego internet i smartfony wpływają na nasze życie bez względu na wiek? Spotkanie z Magdaleną Bigaj
30.09.2023 (sobota), godz. 11:00-13:00
Wychowanie przy ekranie. Warsztaty rodzinne

PAŹDZIERNIK 

06.10.2023 (piątek), godz. 18:00-19:30
Myślenie w sztuce: muzyka, malarstwo a doświadczenie przedrefleksyjne i synestezja. Spotkanie z dr hab. Anną Chęćką-Gotkowicz, prof. UG
07.10.2023 (sobota), godz. 11:00-13:00
Kolorowe brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat
07.10.2023 (sobota), godz. 13:00-14:30
Oprowadzanie po wystawie SAINER. KOLOOR z audiodeskrypcją
08.10.2023 (niedziela), godz. 11:00-13:00
Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne
08.10.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER. KOLOOR
15.10.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30
Oprowadzanie po wystawie SAINER. KOLOOR w Polskim Języku Migowym
15.10.2023 (niedziela), godz. 11.00-17.00
Chaos kontrolowany. Warsztaty muzyczne
22.10.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER. KOLOOR z udziałem artysty 

SAINER. COLOUR
22.07.2023-25.02.2024


Sainer, i.e. Przemysław Blejzyk, was born in Łódź in 1988. He received international acclaim even before graduating from his studies in the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. Together with Mateusz Gapski Bezt with whom he formed a duo called Etam Cru, the artist produced several dozen murals all over the world. His large-format paintings located in urban spaces are marked by an original style inspired by the aesthetics of the comic book, illustration, anime and classical painting. Elaborated with a large dose of detail, the figures immersed in the colourful world of magic realism have gained popularity and become a model willingly copied in muralism. In 2016, tired with the creation of minutely detailed portraits, in search of new challenges, the artist turned towards landscapes and outdoor painting. Taking inspiration from the surrounding visible world, he focused on composition and the relation between form and colour. Gradually, portrait and detail were forced out by the increasingly synthetic landscapes and patches of colour. Although Przemysław Blejzyk decided to delineate his own path of formal searches, he is strongly inspired by the achievements of Polish colourists and master landscapists. He processes them creatively, taking into account the way in which we contemporarily consume visual messages fast, among a barrage of stimuli and images. He puts together different formal languages, constructs multistage compositions, experiments with colour, and searches for relations between painting and music. When reaching his desired effect, he goes beyond his comfort zone and sets off on his journey taking us along with him.

Curator: Agata Abramowicz
Coordination: Agata Abramowicz
Visual identification and graphics: Patryk Hardziej
Exhibition design: Dorota Terlecka, Denis Durtsev /Biuro kreacja
Realisation: Agencja Reklamowa Pixella
Music: Daniel Szlajnda
Texts: Agata Abramowicz, Przemysław Blejzyk
Translation: Kateryna Brodovska, Anna Moroz-Darska
Edition and proofreading of texts in Polish: Edyta Chrzanowska, Irena Piecha / e-DYTOR
Edition and proofreading of texts in non-Polish language versions: Colin Phillips, Kateryna Brodovska
Conservation Department: Anna Żychska
Registrar Department: Kalina Krasowska, Mirosław Szwabowicz
Promotion and communication: Oliwia Szepietowska
Education: Noemi Etush, Nadzieja Mielewczyk
Collaboration: staff team of the National Museum in Gdańsk: Jan Klossowski, Roman Koczorowski, Joanna Librowska, Małgorzata Paszylka-Glaza, Piotr Pietraszek, Paweł Powirski, Daniel Starzyński, Anna Wojdat-Zielińska and Woodwork Unit of Museum Infrastructure Department

The exhibited objects originate from the collections of Przemysław Blejzyk, Dictador Art Masters, Paweł Kita, a private collection, and the collections of the National Museum in Gdańsk.

Patron of the National Museum in Gdańsk: Polska Grupa Energetyczna.

СEЙНЕР. КOЛIР
22.07.2023-25.02.2024


Сейнер, тобто Пшемислав Блейзик, народився в Лодзі в 1988 році. Міжнародний розголос він отримав ще до закінчення навчання в Академії Образотворчих мистецтв ім. Владислава Стшемінського в Лодзі. Разом з Матеушом Гапським- Безтом як Etam Cru створив кількадесят графіті в цілому світі. його великоформатні картини, розміщені у міських просторах характеризуються оригінальним стилем, який сягає естетики коміксу, ілюстрацій, фільмів аніме і класичного малюнку. Пропрацьовані дуже детально постаті, занурені в світ магічного реалізму, здобули популярність і стали прикладом, який охоче наслідують у напрямку графіті. В 2016 році художник, змучений створенням дрібних портретів, в пошуку нових викликів звернувся в сторону пейзажів і просторового малюнку. Беручи натхнення з оточуючого його світу, ві сконцентрувався на композиції і відношенні форм і кольорів. Поступово портрет і деталь були відсунені щоразу більш синтетичного плану пейзажем і кольоровою плямою. Хоча Пшемислав Блейзик вирішив визначити власний шлях формальних пошуків, його дуже надихають досягання польських кольористів і майстрів пейзажу. Він їх творчо обробляє, беручи до уваги те, яким чином ми в сучасному світі споживаємо візуальні змісти швидко, в великому потоці подразників i образів. Зіставляє між собою різні формальні мови, будує багаторівневі композиції, експериментує з кольором, шукає звʼязки між образотворчим мистецтвом і музикою. Коли він досягне поставленої цілі, виходить з зони комфорту і йде далі. І забирає нас в цю подорож із собою.

Куратор: Agata Abramowicz
Координування: Agata Abramowicz
Візуальна ідентифікація і графічне опрацювання: Patryk Hardziej
Оформлення: Dorota Terlecka, Denis Durtsev /Biurokreacja
Pеалізація: Agencja Reklamowa Pixella
Музика: Daniel Szlajnda
Тексти: Agata Abramowicz, Przemysław Blejzyk
Переклад: Kateryna Brodovska, Anna Moroz-Darska
Редагування і коректа польської версії тексту: Edyta Chrzanowska, Irena Piecha / e-DYTOR
Редагування і коректа іншомовних версій тексту: Colin Phillips, Kateryna Brodovska
Відділ консервації: Anna Żychska
Відділ інвентаризації: Kalina Krasowska, Mirosław Szwabowicz
Реклама і комунікація: Oliwia Szepietowska
Освіта: Noemi Etush, Nadzieja Mielewczyk
Співпраця: Колектив Національного Музею в Ґданську: Jan Klossowski, Roman Koczorowski, Joanna Librowska, Małgorzata Paszylka-Glaza, Piotr Pietraszek, Paweł Powirski, Daniel Starzyński, Anna Wojdat-Zielińska, Секція Столярний цех Відділу Музейної Інфраструктури

Обʼєкти, представлені на виставці походять із зібрань Пшемислава Блейзика, колекцій Dictator Art Masters, колекції Павла Кіта, приватної колекції і зібрань Національного Музею в Ґданську.

Меценат Націонаьного Музею в Ґданську: Polska Grupa Energetyczna.

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    1-20 zł
normalny – 20 zł
ulgowy – 12 zł
uczniowie i studenci 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 30 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 15 zł
karnet 30-dniowy – 40 zł (bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu biletu)
karnet roczny, na okaziciela – 150,00 zł (uprawnia do nielimitowanego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego roku od dnia zakupu)

Opinie

Sprawdź się

Iloma salami wystawowymi dysponuje pawilon wystawienniczo-edukacyjny sopockiego Grodziska?