Wiadomości

stat

Weź udział w konkursie Foto FETA 2019

Zdjęcie Adama Bogdana, za które otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska podczas konkursu Foto FETA 2018.
Zdjęcie Adama Bogdana, za które otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska podczas konkursu Foto FETA 2018. fot. Adam Bogdan

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Foto FETA 2019. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy fotografowali podczas XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w roku ubiegłym.Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy profesjonalistów oraz amatorów. Na prace czekamy do 10 czerwca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy Foto FETA, rozpoczynającej XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

Regulamin konkursu Foto FETA
Termin nadsyłania prac - 10 czerwca 2019

I ORGANIZATOR KONKURSU:

"Plama" Gdański Archipelag Kultury - Biuro Organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
80-460 Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 11
tel./fax: (0 58) 557-42-47
e-mail: agata@plama.art.pl (dot. konkursu Foto FETA)
www.gak.gda.pl

II CELE KONKURSU:

- prezentacja fotografii artystycznej i reportażowej z festiwalu,
- gromadzenie dokumentacji fotograficznej na wysokim poziomie artystycznym,
- przybliżenie osobom zainteresowanym fotografią teatru jako tematu zdjęć,
- stworzenie możliwości prezentacji zarówno profesjonalistom jak i amatorom.

III UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy fotografowali podczas
XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

IV FORMAT PRAC:

1. ZDJĘCIA POJEDYNCZE - nie mniejszy niż 30 x 40 (cm) - fotografia kolorowa
- nie mniejszy niż 30 x 40 (cm) - fotografia czarno-biała

2. REPORTAŻ - max 5 zdjęć
- nie mniejszy niż 15 x 21 (cm) - fotografia kolorowa
- nie mniejszy niż 15 x 21 (cm) - fotografia czarno-biała

Technika wykonania zdjęć - dowolna

V TERMIN NADSYŁANIA PRAC I OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU:

1. Termin nadsyłania prac upływa 10 czerwca 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
2. Wszystkie prace prosimy przysyłać na adres organizatora z dopiskiem FOTO FETA.
3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystego otwarcia wystawy FOTO FETA rozpoczynającej XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każda fotografia musi być opatrzona metryczką informacyjną umieszczoną na odwrocie zdjęcia.
2. Metryczka powinna zawierać "godło-kod" autora oraz określać sposób ekspozycji zdjęcia (góra-dół, pion-poziom).
3. Do nadesłanych fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym "godłem-kodem" autora zawierającą: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, tel., e-mail, oraz zgłoszone zdjęcia w formie elektronicznej. 
4. Zgłoszenie musi zawierać podpisaną przez biorącego udział w konkursie zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu fotograficznego "Foto FETA" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych)."
5. Każda osoba może nadesłać dowolną liczbę fotografii.
6. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w punktach V-VI nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Dane osobowe
Informacje o administratorze danych osobowych:
Administratorem danych osobowych uczestników KONKURSU FOTO FETA jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z  organizacją i przeprowadzeniem KONKURSU FOTO FETA .
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora.
Dane laureatów konkursu będą udostępnione fundatorom nagród.
Dane uczestników w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione w związku z prezentacją podczas wystawy oraz przedstawieniem wyników konkursu.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody; posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
Podanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i organizacją konkursu jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w "KONKURSIE FOTO FETA" .
Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII NAGRODY

1. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna następujące nagrody:
I Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego,
II Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego,
III Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego oraz
Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymają ponadto od Organizatora torbę i koszulkę festiwalową.
3. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają od Organizatora torbę i plakat.

VIII PRAWA ORGANIZATORÓW

1. Organizator informuje, że zdjęcia wykorzystywane będą w celach promocyjnych festiwalu FETA, Gdańskiego Archipelagu Kultury i Miasta Gdańska.
2. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa zdjęć wprowadzone przez uczestnika konkursu.
3. Organizator nabywa niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i czasowo licencję do nadesłanych zdjęć bez dodatkowego wynagrodzenia, do wykorzystania na polach eksploatacji wymienionych poniżej:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach,
co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie
technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności
Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z
innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
h) eksploatację w Internecie, na stronach www,
i) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.
4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami zdjęć.
5. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.
6. Organizator nie odsyła nadesłanych zdjęć i pozostają one jego własnością.

Postanowienia końcowe.
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.gak.gda.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Niemożność doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.
3. Organizator pozostawia sobie prawo zmiany regulaminu.
4. Organizator pozostawia sobie prawo nieprzyznania jednej lub kilku nagród.
4. Organizator pozostawia sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
5. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Opinie 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Rozrywka

Sposób na nudę: 10 komedii do obejrzenia w domu
10 komedii do obejrzenia w domu
Izolacja a życie intymne: pragniemy siebie bardziej?
Izolacja a życie intymne

Kulinaria

Gdynia: produkty z hali z dostawą do domu
Gdynia: produkty z hali dowożą do domów
Firmy cateringowe zmieniają ofertę
Firmy cateringowe zmieniają ofertę

Sprawdź się

Kiedy wzniesiono Dom Przyrodników w Gdańsku i jaka instytucja się w nim dziś mieści?