• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Trend Book 2022

Ponad 70 designerskich wyrobów jubilerskich w Muzeum Bursztynu. Wystawa cza­sowa pre­zen­tuje ponad 70 obiek­tów złot­ni­czych wyko­na­nych z zasto­so­wa­niem bał­tyc­kiego bursz­tynu w ramach 12. odsłony pro­jektu Trend Book. Celem autor­skiego pro­jektu prof. Sła­wo­mira Fijał­kow­skiego, wpie­ra­nego przez pro­jek­tan­tów z całego świata, jest imple­men­ta­cja aktu­al­nych tren­dów sty­li­stycz­nych w pro­jek­to­wa­niu biżu­te­rii.

- Trend Book to dwa­na­ście lat nie­prze­rwa­nych ana­liz, któ­rych efek­tem jest seria publi­ka­cji. To rów­nież kom­plek­sowa doku­men­ta­cja prze­mian tech­no­lo­gicz­nych, sty­li­stycz­nych i mar­ke­tin­go­wych bursz­tyn­nic­twa, czyli waż­nego wyróż­nika ende­micz­nie gdań­skiej kul­tury mate­rial­nej. Kon­stru­ując brief pro­jek­towy na rok 2022 wyod­ręb­ni­li­śmy makro­trendy sty­li­styczne, które - naszym zda­niem - naj­bar­dziej zauwa­żal­nie okre­ślać będą kie­ru­nek ewo­lu­cji wzor­nic­twa, także dla pro­jek­to­wa­nia kolek­cji biżu­te­rii z zasto­so­wa­niem bursz­tynu w przy­szłych latach. - mówi prof. Sła­wo­mir Fijał­kow­ski z Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. - To ostat­nia edy­cja Trend Book'a, do jakiej zdą­ży­li­śmy już przy­zwy­czaić widza. For­muła przy­szło­rocz­nej edy­cji ule­gnie zmia­nie. Pro­jekty będą jesz­cze cie­kaw­sze i wykra­cza­jące poza dotych­czas przy­jęte ramy.

Formy i inspi­ra­cje. Bursz­ty­nowy design na 2022 rok

Arty­ści wyod­ręb­nili pięć głów­nych kate­go­rii pro­jek­towych, które będzie można zoba­czyć nie­od­płat­nie od 23 marca 2022 roku na pozio­mie "0" w nowym Muzeum Bursz­tynu:

- squ­ircle > dokład­nie w poło­wie drogi pomię­dzy kwa­dra­tem (squ­are) a okrę­giem (circle);
- wabi sabi > inspi­ro­wana dale­ko­wschod­nią filo­zo­fią cele­bra­cja dosko­na­łej nie­do­sko­na­ło­ści;
- drop > naj­bar­dziej wyra­fi­no­wany i ponad­cza­sowy kształt bursz­ty­no­wego szlifu;
- VR > pro­jekty przy­go­to­wane w śro­do­wi­sku wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, prze­nie­sione do pro­gra­mów pro CAD / CAM;
- xeno­fauna > mon­ste­ro­lo­giczny ogród postaci gamin­g'o­wych, fan­ta­stycz­nych i cał­ko­wi­cie zmy­ślo­nych.

Wystawa TREND BOOK 2022 jest jed­nym z wyda­rzeń pro­gra­mo­wych Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Bursz­tynu i Biżu­te­rii AMBERIF SPRING 2022. Trend Book powstał przy współ­pracy z Urzę­dem Miej­skim w Gdań­sku oraz Kra­jową Izbą Gospo­dar­czą Bursz­tynu.

Opinie

Sprawdź się

Znana polska ilustratorka Anita Głowińska jest autorką: