• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Art afterr psycho-sociology - Rola kontrola kontra rola

Art after psycho-sociology, Rola kontrola kontra rola. Wystawa sztuki współczesnej / Exibition of art. Otwarcie wystawy / opening: 15 lipca 2023, Sobota, Godz. 19:30-21:30 Instytut Cybernetyki Sztuki I i galeria spiż 7 w Gdańsku Osowie przy ul. Komandorskiej 26, BUDYNEK A.

3 - 30 lipca 2024, godz. 10:00 - 18:00

Wstęp wolny

14 czerwca - 6 października 2024

Wstęp wolny
Koncert muzyki improwizowanej/ Steerage w trakcie wernisażu.

muzyka alternatywna - koncerty w Trójmieście


Wystawa jest pierwsza częścią projektu badawczego, PT: Art after psycho-sociology, fundacji TNS
Czas trwania wystawy / opening hours: 16-17 Lipca 2023, Niedziela - poniedizałek / Sunday-Monday, GODZ. 17:00-20:00 wstęp wolny

Organizacja / Organisation: Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS
Kurator, koncepcja / Curator, conception: dr Marek Rogulski
Współpraca kuratorska / Curators, cooperation: dr Dorota Grubba-Thiede
Współpraca / partnerzy: ASP Gdańsk, CSW Łaźnia, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi / AHE Łódź
Redakcja / Redaction: Marek Rogulski, Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS

All rights reserved 2023
Projekt graficzny / Graphic design: Tomasz Pawluczuk
Patronat / Patronage: CSW Łaźnia, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, "Sztuka i Krytyka"
Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańska / The exhibition was co-financed from the budget of the City of Gdańsk

Artyści/ Artists:
Mariusz Białecki; Hanna Brzuskiewicz; Wojciech Ciesielski; Oskar Chmioła; Jowan Czerkas; Mikołaj Dobies; Tomasz Gizielski; Sylwia Górak; Jerzy Grzegorski; Andrzej Karolewicz; Dobrochna Surajewska; Sławomir Lipnicki; Michał Majchrowicz; Piotr Tadeusz Mosur; Claudine Pisarek; Porosty; Rafał Placek; Ewa Rakus; Marek Rogulski; Józef Robakowski; Katrzyna Oliwia Serkowska; Tomek Skórka; Sławomir Smolarek; Wojtek Sosnowski; Tomasz Szkudlarek; Tomek Zabrocki.

Art after psycho-sociology jest w tytule nawiązaniem do publikacji Josepha Kosuth'a pt: Art after philosophy z roku 1966, która była manifestem sztuki konceptualnej na świecie. Autor postulował wówczas aby uczynić jawną - ukrytą naturę kultury i tego, co się z nami dzieje - internalizując jej "wyraźność" (i ponownie czyniąc ją "ukrytą") w celu dokonywania zrozumienia, które jest w ciągłej interakcji i które jest umiejscowione społeczno- -historycznie. Aktualne proponowane rozważanie podejmowane jest w kontekście Interakcyjnej teorii sztuki zaproponowanej w roku 2022 w działalności Instytutu Cybernetyki Sztuki - w ramach której podkreślone są związki pomiędzy sposobami opisu (rzeczywistości i świata sztuki) , a sposobami w jaki dana jednostka wchodzi w interakcję z danym środowiskiem (zarówno w wymiarze lokalno-przestrzennym jak i intelektualnym). Część I - Wydarzenie I w ramach projektu ART AFTER PSYCHO-SOCIOLOGY zatytułowane jest: ROLA KONTROLA KONTRA ROLA. Postoświeceniowy a następnie po-modernistyczny paradygmat sztuki wyzwolonej, autonomicznej - niejako "w ukryciu" przejął po sztuce osadzonej w kontekście religijnym pewien szczególny sposób traktowania tej dziedziny aktywności ludzkiej. Jest ono niczym ukryte założenie o łasce boskiej - dzieło sztuki niczym niegdysiejsze dzieło Zbawienia (domniemane najwyższe dobro) dowartościowuje się poprzez nadanie szczególnej rangi pojęciu "sztuki" i może istnieć niczym czyn rewolucyjny dokonywany dla dobra ludzkości. Prześwieca w całej złożoności postaw: począwszy od Nietche'ańskiego "nadmiaru świadomości historycznej", poprzez "theory fiction" Jeana Boudillarda, aż po kognitywistycznie uzasadniane - współczesne koncepcje nowej humanistyki. Wystawa (wydarzenie) podejmie problem oddziaływania sił i procesów o wymiarze historyczno-społecznym na problem samo-kontroli jednostek, oraz w kontekście wykształcania się specyficznych ról do pełnienia - również w obszarze sztuki.

Marek Rogulski ICS / TNS / AHE all rights reserved

Art after psycho-sociology is entitled:

Role controle VS Role. Art after psycho-sociology is a reference to in the title Joseph Kosuth's publication Art after philosophy from 2000 1966, which was a manifesto of conceptual art for world. The author then postulated to do so the overt - hidden nature of culture and what is happening to us - internalizing its "clearness" (and again making it "hidden") for making understanding that is in constant interaction and which is socially - historically. Current proposed consideration is taken in context An interactive theory of art proposed in 2022 in the activities of the Institute
Cybernetics of Art - within connections are highlighted between descriptions (reality and the world of art), and the way in which the unit interacts with the environment (both in the local and spatial dimension as well as intellectual).

Part I - Event I within the project Art after psycho-sociology is entitled: Role controle VS Role. Post-Enlightenment and then the post-modern paradigm of art liberated, autonomous - in a way "hidden" took over after embedded art sure in a religious context special treatment this field of human activity. It is like a hidden assumption about God's grace - like a work of art the former work of Salvation (alleged the highest good) is appreciated by giving a particular importance to the concept "art" and can exist as a revolutionary act done for the benefit of mankind. It shines through in all its complexity put: starting from Nietche's "excess historical consciousness". "Theory Fiction" by Jean Boudillard, up to cognitively justified - contemporary concepts of the new humanities. The exhibition (event) will take up the problem interaction of forces and processes with dimension historical and social to the problem self-control of individuals, and in context developing specific roles performance - also in the field of art.

Opinie

Sprawdź się

"Wesołe Kumoszki z Windsoru" były pierwszym spektaklem granym na deskach: