• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Wystawa (Nie)opowiedziane

Zapraszamy na Projekt interdyscyplinarny (Nie)opowiedziane - co tkwi u podstaw fotografii i pamięci (15-17.12.2023 r.).

23 lutego - 14 marca 2024, godz. 11:00

Wstęp wolny
Wernisaż: 15.12.2023 (piątek), godz. 18.00
Wystawa czynna: 15-29.2023, codziennie w godz. 11.00-16.00
Miejsce: Aula ASP, Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Kuratorka: Agnieszka Babińska
współpraca kuratorska: Ania Włodarska

artyści/artystki:
Neil Andrew (GB), Agnieszka Babińska (PL), Beata Cedrzyńska (PL), Magdalena Czajka Cardoso (PL), Andrzej Dudek-Dürer (PL), Mariusz Filipowicz (PL), Nigel Grierson (GB), Karol Grygoruk (PL), Grzegorz Jarmocewicz (PL), Sebastian Klochowicz (PL), Jarosław Klupś (PL), Weronika Kobylińska (PL), Marzena Kolarz (PL), Lucyna Kolendo (PL), Antoine Martin (CHE), Rafał Milach (PL), Jowita Mormul (PL), Janusz Musiał (PL), Valentyn Odnoviun (UKR/LT/PL), Patrycja Orzechowska (PL), Josée Pedneault (CA), Agnieszka Piasecka (PL), Viacheslav Poliakov (UKR), Małgorzata Popinigis (PL), Agnieszka Rayss (PL), Dominika Sadowska (PL), Agnieszka Sejud (PL), Hanna Shumska (UKR), Alnis Stakle (LV), Agata Szuba (PL), Roksolana Tabaka (UKR), Dorota Walentynowicz (PL), Witold Węgrzyn (PL), Piotr Wołyński (PL), a.w. (projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego), Adrian Wykrota (PL), Wojciech Zamiara (PL)

identyfikacja graficzna: Mariusz Filipowicz
współpraca graficzna: Magdalena Czajka-Cordoso

Międzynarodowa, interdyscyplinarna wystawa (Nie)opowiedziane
Pamięć jest zdolnością do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji. Jest jedną z funkcji ludzkiego umysłu, zdolnością poznawczą do przechowywania magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Człowiek ma zdolność do zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale również do przechowywania obrazu własnej świadomości. Pamięć ludzka może być autobiograficzna, deklaratywna długotrwała, epizodyczna, krótkotrwała, nieświadoma, proceduralna, sensoryczna, robocza, semantyczna, świadoma, ikonograficzna czy ultrakrótka. Philippe Lejeune porównuje pamięć do podlegającego korekcie brudnopisu własnego życia. Niestety pamięć ta jest nietrwała. Jaki jest związek fotografii (zatrzymującej chwile oraz utrwalającej pewne fakty na kliszy pamięci) ze świadomością człowieka? Czy pamięć odnosi się tylko do przeszłości, do myślenia o czasie, który minął i nigdy nie powróci? Kiedy zatem kończy sią przeszłość, a zaczyna teraźniejszość? Czy istnieją jakieś wymierne momenty, które pozwalają na wyodrębnienie tych kategorii czasowych? Temat skłania do zastanowienia nad tym, co tkwi u podstaw fotografii i pamięci.

Międzynarodowa konferencja oraz wystawa wykładowców, wykładowczyń z różnych ośrodków fotograficznych (ASP Gdańsk, UAP Poznań, ASP Wrocław, ASP Warszawa, ASP Łódź, Szkoła Filmowa Katowice, Szkoła Filmowa Łódź, Wydział Filmowy i Telewizyjny Akademii Sztuk Scenicznych FAMU w Pradze, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Narodowa Akademia Sztuk Wizualnych i Architektury Kijów, Uniwersytet Stradiņša w Rydze, Wileńska Akademia Sztuk Pięknych) będą jednocześnie zachętą do zainteresowania medium fotograficznym, jego różnorodnymi obszarami, różnym podejściem do fotografii, zróżnicowanym myśleniem o medium i wymianą doświadczeń.

Interdisciplinary project entitled (Un)told - what lies at the basis of photography and memory, beginning December 15, 2023.
(Un)told exhibition
Aula Gallery, opening December 15, 2023, at 6.00 p.m., exhibition open December 15-29, 2023, 11-16

curator Agnieszka Babińska
curatorial support Ania Włodarska

artists:
Neil Andrew (GB), Agnieszka Babińska (PL), Beata Cedrzyńska (PL), Magdalena Czajka Cardoso (PL), Andrzej Dudek-Dürer (PL), Mariusz Filipowicz (PL), Nigel Grierson (GB), Karol Grygoruk (PL), Grzegorz Jarmocewicz (PL), Sebastian Klochowicz (PL), Jarosław Klupś (PL), Weronika Kobylińska (PL), Marzena Kolarz (PL), Lucyna Kolendo (PL), Antoine Martin (CHE), Rafał Milach (PL), Jowita Mormul (PL), Janusz Musiał (PL), Valentyn Odnoviun (UKR/LT/PL), Patrycja Orzechowska (PL), Josée Pedneault (CA), Agnieszka Piasecka (PL), Viacheslav Poliakov (UKR), Małgorzata Popinigis (PL), Agnieszka Rayss (PL), Dominika Sadowska (PL), Agnieszka Sejud (PL), Hanna Shumska (UKR), Alnis Stakle (LV), Agata Szuba (PL), Roksolana Tabaka (UKR), Dorota Walentynowicz (PL), Witold Węgrzyn (PL), Piotr Wołyński (PL), a.w. (projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego), Adrian Wykrota (PL), Wojciech Zamiara (PL)
Visual identity and graphics Mariusz Filipowicz
Exhibition design Magdalena Czajka-Cordoso

International, interdisciplinary exhibition (Un)told
Memory is the ability to register and recall sensory impressions, associations and information. It is one of the functions of the human mind, the cognitive ability to store and reproduce information about experiences. Man has the ability to remember not only sensory impressions and symbols, but also to store the image of his own consciousness. Human memory can be autobiographical, declarative, long-term, episodic, short-term, unconscious, procedural, sensory, working, semantic, conscious, iconographic or ultra-short. Philippe Lejeune compares memory to a proofreading draft of his own life. Unfortunately, this memory is impermanent. What is the relationship between photography (capturing moments and preserving certain facts on film) and human consciousness? Does memory only refer to the past, to thinking about the time that has passed and will never return? So when does the past end and the present begin? Are there any measurable moments that allow you to isolate these time categories? The theme makes you think about what is at the root of photography and memory.

International conference and exhibition of lecturers from various photographic centers (Academy of Fine Arts in Gdansk, University of the Arts in Poznan, Academy of Fine Arts in Wroclaw, Academy of Fine Arts in Warsaw, Academy of Fine Arts in Lodz, Katowice Film School, Lodz Film School, Film and Television Department of the FAMU Academy of Performing Arts in Prague, Lviv National Academy of Arts, National Academy of Visual Arts and Architecture in Kiev, Riga Stradiņš University, Vilnius Academy of Fine Arts) will encourage interest in the photographic medium, its diverse areas, different approaches to photography, diverse thinking about the medium and the exchange of experiences.

Opinie

Sprawdź się

Ile rejsów odbył w swojej "karierze" parowiec Sołdek?