• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Wystawa Wyczulone. Fotografki XX i XXI wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku

Krystyna Andryszkiewicz, Bogna Burska, Jeanne Chevalier, Zofia Chomętowska, Marta Deskur, VALIE EORT, Teresa Gierzyńska, Izabella Gustowska, Krystyna Łyczywek, Jolanta Marcolla, Bożena Michalik, Sanja Iveković, Karska & Went, Barbara Klemm, Zofia Kulik, Anna Kutera, Katarzyna Kozyra, Jacqueline Livingston, Natalia LL, Honorata Martin, Bożena Michalik, Hanna Nowicka, Fortunata Obrąpalska, Ewa Partum, Julia Pirotte, Małgorzata Borowska, Zofia Rydet, Carolee Schneemann, Irena Suchorzewska, Zuzanna Szarek, Hanna Śliwińska, Sonia Szóstak, Teresa Tyszkiewicz, Joanna Unterschuetz, Edyta Wypierowska, Bolesława Zdanowska, Barbara Yoshida, Doris Quarella, Alicja Żebrowska.

5 stycznia 2023 - 31 grudnia 2024, godz. 11:00 - 18:00

Gdańsk,
bilety 20 zł
ulgowy 1 - 12 zł
*** *** ***
[FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN],
[Україномовна версія нижче]
Wystawa Wyczulone jest prezentacją wyboru dzieł stworzonych przez artystki, dla których medium fotografii jest najczęstszym narzędziem sztuki. Choć używają bardzo zróżnicowanego języka wizualnego, to na wielu poziomach przekazu opowiadają o świecie i jego doświadczaniu. Ich prace łączy uwrażliwienie na kwestie egzystencjalne, tożsamościowe i społeczne tytułowe wyczulenie. Termin kojarzony z psychologią można odnieść do fotograficznej technologii. Światłoczułość jest opisem zdolności reagowania substancji chemicznych na światło białe. Postawy zaprezentowanych w wystawie artystek mogą więc układać się na linii gradacji tej czułości: od intymności do sfery publicznej, od ograniczeń do uzyskania wolności, od powściągliwości do rozmachu w fotografii kreacyjnej, portrecie, reportażu, performansie i w wideo.

Od 2009 roku muzealna kolekcja fotograficzna zaczęła się poszerzać i otwierać na sztukę najnowszą, wypełniać nielicznymi dotąd pracami artystek. Dzięki temu zmienił się jej charakter i stała się aktualniejsza w stosunku do rzeczywistości. Wystawa Wyczulone to różne rodzaje interpretacji tematów relacji międzyludzkich na przestrzeni niemal stu lat kształtowania się wizerunku kobiet i tożsamości, roli wyobraźni i doświadczenia, obaw wobec zmieniającej się przestrzeni społecznej z perspektywy kobiet artystek. Zaprezentowane prace tworzą opowieść wspólną, historię i herstorię, otwierają widzowi szerszą perspektywę na sztukę XX i XXI wieku, zapraszają do dialogu.

Kuratorki: Maja Bieńkowska, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka.

KALENDARIUM WYDARZEŃ:

WRZESIEŃ:
- 02.09.2022 (piątek), godz. 18.00-19.00. Wykład o fotografii pt.: "O twórczości artystek poruszonych światem. Ciała i miejsca w fotografiach m.in. Krystyny Łyczywek, Teresy Tyszkiewicz, Hanny Nowickiej i Zuzanny Szarek", dr Małgorzata Jankowska (ASP Gdańsk).
- 03.09.2022 (sobota), godz. 13.00-14.00. Oprowadzanie po wystawie z audiodeskrypcją. Prowadzenie: Dorota Brzezińska.
- 04.09.2022 (niedziela), godz. 13.00-14.00. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Prowadzenie: Maja Bieńkowska (MNG).
- 15.09.2022 (czwartek), godz. 16.00-19.00. Warsztat fotograficzny. Fotografia portretowa i dokumentalna z Renatą Dąbrowską. Prowadzenie: Renata Dąbrowska.
- 17.09.2022 (sobota), godz. 13.00-14.00. Oprowadzanie po wystawie w języku angielskim. Prowadzenie: Mariola Balińska (MNG).
- 22.09.2022 (czwartek), godz. 18.00-19.00. Wykład z historii fotografii pt.: Artystki ze Związku Polskich Artystów Fotografików i ich trójmiejskie historie. Prowadzenie: Anna Polańska (ASP Gdańsk).
- 24.09.2022 (sobota), godz. 13.00-14.00. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Prowadzenie: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka (MNG).
- 25.09.2022 (niedziela), godz. 13.00-14.00. Oprowadzanie po wystawie w Polskim Języku Migowym. Prowadzenie: Joanna Olejnik.
- 30.09.2022 (piątek), godz. 17.00-19.00. Debata z artystkami: Anna Kutera, Krystyna Andryszkiewicz, Ewa Łyczywek i kuratorkami wystawy: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka i Maja Bieńkowska (MNG).

PAŹDZIERNIK:
- 01.10.2022 (sobota), godz. 12.00-13.00. Finisażowe oprowadzanie autorsko-kuratorskie. Prowadzenie: autorki prac prezentowanych na wystawie, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka i Maja Bieńkowska kuratorki wystawy (MNG).


Sensitized Women. 20th and 21st Century Female Photographers from the Collections of the National Museum in Gdańsk.Krystyna Andryszkiewicz, Bogna Burska, Jeanne Chevalier, Zofia Chomętowska, Marta Deskur, VALIE EORT, Teresa Gierzyńska, Izabella Gustowska, Krystyna Łyczywek, Jolanta Marcolla, Bożena Michalik, Sanja Iveković, Karska & Went, Barbara Klemm, Zofia Kulik, Anna Kutera, Katarzyna Kozyra, Jacqueline Livingston, Natalia LL, Honorata Martin, Bożena Michalik, Hanna Nowicka, Ewa Partum, Fortunata Obrąpalska, Ewa Partum, Julia Pirotte, Małgorzata Borowska, Doris Quarella, Zofia Rydet, Carolee Schneemann, Irena Suchorzewska, Zuzanna Szarek, Hanna Śliwińska, Sonia Szóstak, Teresa Tyszkiewicz, Joanna Unterschuetz, Edyta Wypierowska, Barbara Yoshida, Bolesława Zdanowska, Alicja Żebrowska.

The exhibition Sensitized Women is a presentation of a selection of works created by various female artists for whom the medium of photography is the most frequent art tool. Although they use a very diverse visual language, they tell a story of the world and experiencing it on many levels. What connects their works is the sensitivity to existential, identity-related and social issues the eponymous sensitization. Associated with psychology, this term may refer to the technology of photography. Photosensitivity describes the ability of chemical substances to react to white light. Hence, the attitudes of the female artists presented at this exhibition may be arranged along the line of gradation of this sensitivity: from intimacy to the public sphere, from restrictions to achieving liberation, from restraint to momentum in creative photography, portrait, reportage, performance and video.

From 2009, the museums collection of photography began to broaden, open up to the latest art, and fill with previously scarce works of female photographers. As a result, its character changed and it became more recent in relation to reality. The exhibition Sensitized Women encompasses diverse kinds of interpretation of topics of interpersonal relations in the space of almost one hundred years, the development of the image of women and identity, the role of the imagination and experience, and fears of the changing social space from the perspective of women-artists. The displayed works create a joint story, a history and a herstory, opening before the viewers a broader perspective to the art of the 20th and 21st centuries, and inviting into a dialogue.

Curators: Maja Bieńkowska, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka


Чуттєві. Фотографині  XX i XXI століть з колекції Національного Музею в Ґданську.Виставка  Чуттєві це презентація зібрання витворів, створених артистками, для яких медіум фотографії є найрозповсюдженішим інструментом мистецтва. Хоча вони використовують достатньо різну мову візуалу, але на багатьох рівнях передачі інформації  розповідають про світ і його досвід. Їхні роботи обєднують вразливість в питаннях існування, самоідентифікації і суспільства назване <<чуттєвість>>. Термін, що асоціюється з психологією можна віднести і до фотографічної технології. Світлочуттєвість це опис здібності реакції хімічних елементів на біле світло. Постаті представлених на виставці артисток можуть відповідно викластися в лінію градації цієї чуттєвості: від інтимності до публічної сфери, від обмежень до отримання свободи, від стриманості до розмаху в креативній фотографії, портреті, репортажі, перформансі і в відео.

З  2009 року музейна фото колекція почала збільшуватися і відкриватися на найновіше мистецтв, заповнюючи небагатьма до цього часу роботами артисток. Завдяки цьому змінився її характер і вона стала більш актуальною по відношенню до реальності. Виставка  Чуттєві  це різні види інтерпретацій тем людських стосунків протягом майже 100 років, формування образу жінок і ідентифікації, ролі уяви і досвіду, побоювань змін в суспільному просторі з перспективи жінок-артисток. Представлені роботи створюють спільну розповідь, історію ( його і її ), відкривають глядачеві більш широку перспективу на мистецтво XX i XXI століття, запрошують обидві створити до діалогу.

Кураторки Maja Bieńkowska, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
 

Informacja o biletach

normalny – 10 zł
ulgowy – 5 zł
dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 12 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 6 zł
bilet 30-dniowy – 20 zł (bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu biletu)

Opinie

Sprawdź się

Ośrodek Życia Kulturalnego w Sopocie, przy którym przez wiele lat działała kawiarnia Młody Byron, to:

 

Najczęściej czytane