• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Impreza już się odbyła
Wydarzenie aktualne
ECHA. Spotkanie w pieśni
PATRONAT

Wystawa Valentyn Odnoviun. Echa niewidzianych

Zapraszamy na wernisaż do NOMUS-u w piątek 8 września o godz. 18.00. Wstęp wolny!

For English scroll down / Україномовна версія нижче

Pierwsza w Polsce indywidualna wystawa ukraińskiego artysty Valentyna Odnoviuna zaprezentuje cykle fotograficzne poświęcone miejscom przymusowego odosobnienia. Powstające głównie w Litwie, Ukrainie, Łotwie, Polsce i Niemczech na przestrzeni ośmiu lat prace wynikają z jego zainteresowań fotografią kontekstualną i postsowiecką rzeczywistością. Artysta poszukuje miejsc totalitarnej przemocy, analizuje ich wygląd by w nieoczywisty sposób je sfotografować. Zdjęcia te są częścią opisanej, lecz niewidzianej historii drugiej wojny światowej i komunizmu w Europie Wschodniej. Tworzą archiwa śladów obecności osób izolowanych, więzionych i eksterminowanych. Dzięki formalnym zabiegom fotografie Odnoviuna zyskują wieloznaczność. Wizjery dawnych cel więziennych, zaświetlone arkusze papieru fotograficznego czy powierzchnie ścian budynków, kreują zaskakujące jakości wizualne, bliższe abstrakcji niż rzeczowej rejestracji. Odnoviun nawiązuje w swojej twórczości m.in. do polskich wątków, jeden z cykli PW44 poświęca Powstaniu Warszawskiemu. Inny, Horyzonty, zawiera pracę zrealizowaną w dawnym więzieniu Gestapo, potem UB w Gdańsku. Artysta zwraca uwagę na ciągłość historycznego wykorzystywania tych samych miejsc. Tworząc swoiste archiwa dowodów zastanawia się nad historią, nad człowieczą naturą i nad powracającym wciąż zagrożeniem dla ludzkiej wolności.

Małgorzata Taraszkiewicz-ZwolickaValentyn Odnoviun urodził się w 1987 roku w Charkowie w Ukrainie. Od dekady mieszka i pracuje w Wilnie. Należy do Litewskiego Związku Fotografów. Absolwent Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Fotografii i Sztuki Mediów (2016) oraz Teorii i Historii Sztuki (2019). Studiował również w 2015 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Monachium w ramach programu Erasmus. Obecnie pracuje nad doktoratem w Litewskim Instytucie Badań nad Kulturą. Jest laureatem stypendiów rezydencyjnych i nagród na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Nowej Zelandii, USA i wielu krajach Europy. Bada potencjał fotografii jako medium nieograniczonego, otwierającego widza na wielokierunkową interpretację. Jednocześnie jego twórczość jest głosem pokolenia, które przepracowuje niełatwe dziedzictwo komunistyczne Ukrainy, Litwy, Estonii i Polski. Przypomina o istnieniu reżimów w kontekście współczesnych zagrożeń i  podziałów społecznych.

Kuratorka: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Koordynatorka: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Współpraca: Marta Kołacz, Maja Bieńkowska, Aleksandra Grzonkowska
Projekt aranżacji:  Ania Witkowska
Identyfikacja wizualna i opracowanie graficzne: Ania Witkowska
Teksty: Valentyn Odnoviun, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Tłumaczenia
język angielski: Language Extreme, Sławomira Kaliska, Piotr Łuba
język ukraiński: Language Extreme, Kateryna Brodovska
Redakcja i korekta: Language Extreme
Koordynacja montażu: Paweł Powirski
Koordynacja promocji: Paulina Szwaj
Edukacja: Emilia Kalinowska, Noemi Etush
Koordynacja wypożyczeń: Kalina Krasowska
Transport: Anna Wojdat Zielińska, Daniel Starzyński

Partnerzy
Gdański Archipelag Kultury | WILNO W GDAŃSKU
Litewski Instytut Kultury

Patronat Honorowy
Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce
Konsulat Ukrainy w Gdańsku

Mecenas Muzeum Narodowego w Gdańsku
Polska Grupa Energetyczna

Patroni medialni
Zawsze Pomorze, Magazyn SZUM, Gazeta Wyborcza, Blok Magazine, LINIA, trojmiasto.pl, gdansk.pl

Echoes of the Unseen

The first Polish solo exhibition by Ukrainian artist Valentyn Odnoviun will present photographic series on places of forced seclusion. Taken over eight years, chiefly in Lithuania, Ukraine, Latvia, Poland and Germany, the pictures result from the artists interest in contextual photography and the post-Soviet world. The artist searches for places of totalitarian violence and analyses their appearance to photograph them in unconventional ways. These pictures are part of a described but unseen history of the Second World War and communism in Eastern Europe. They are archives of the traces of people who were cut off, imprisoned and exterminated. With their formal devices, Odnoviuns photographs take on an ambiguity. Prison cell eyeholes, overexposed sheets of photographic paper or building wall surfaces create surprising visual qualities, closer to abstraction than figurative recording. Odnoviun also refers to Polish subjects in his work and one of his series, PW44, is dedicated to the Warsaw Uprising. Another one, Horizons, has a piece made in a former Gestapo, then Polish communist secret police (UB) prison in Gdańsk. The artist focuses on the historical continuity of the purpose of the same places. By creating archives of evidence, as it were, he muses about history, human nature and the continually recurring threat to human freedom.

Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

Valentyn Odnoviun was born in Kharkiv, Ukraine, in 1987 and has lived and worked in Vilnius for a decade. He is a member of the Association of Lithuanian Art Photographers. Graduated from the Faculties of Photography and Media Arts (2016) and Theory and History of Arts (2019) at the Vilnius Academy of Arts. He also studied at the Academy of Fine Arts in Łódź in 2015 and at the Academy of Fine Arts in Munich under the Erasmus Programme. He is currently working on his PhD dissertation at the Lithuanian Culture Research Institute. Valentyn Odnoviun has won scholarships, residencies and prizes at international festivals, including New Zealand, the USA and many European countries. He examines photographys potential as an unlimited medium that opens the viewer to multidirectional interpretation. At the same time, his work is a voice of a generation that has to deal with the difficult communist heritage of Ukraine, Lithuania, Estonia and Poland. Valentyn Odnoviun reminds us of the existence of totalitarian regimes in the context of contemporary threats and social divisions.

Curator: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Coordinator: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Co-operation: Marta Kołacz, Maja Bieńkowska, Aleksandra Grzonkowska
Exhibition Designer:  Ania Witkowska
Visual identification and graphics: Ania Witkowska
Texts: Valentyn Odnoviun, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Translations
English:
Language Extreme, Sławomira Kaliska, Piotr Łuba
Ukrainian: Language Extreme, Kateryna Brodovska
Editing and proofreading: Language Extreme
Coordination of installation: Paweł Powirski
Coordination of promotion: Paulina Szwaj
Education: Emilia Kalinowska, Noemi Etush
Coordination of loans: Kalina Krasowska
Transport: Anna Wojdat Zielińska, Daniel Starzyński

Partners
Gdański Archipelag Kultury Gdańsk Archipelago of Culture| WILNO W GDAŃSKU VILNIUS IN GDAŃSK
Lithuanian Institute of Culture

Honorary auspices
Embassy of the Republic of Lithuania in Poland
Consulate of Ukraine in Gdańsk

Patron of the National Museum in Gdańsk
PGE Polska Grupa Energetyczna

Media auspices
Zawsze Pomorze, Magazyn SZUM, Gazeta Wyborcza, Blok Magazine, LINIA, trojmiasto.pl, gdansk.pl

Валентин Одновʼюн. Відлуння небаченого

Національний Музей в Ґданську | НОМУС Новий Музей Мистецтва.
Вул. Стефана Ярача 14, Ґданськ

Перша в Польщі індивідуальна виставка українського художника Валентина Одновʼюна представить фотоцикли, присвячені місцям примусової ізоляції. Створені головним чином в Естонії, Латвії, Литві, Україні, Польщі і Німеччині протягом восьми років роботи виникають завдяки його зацікавленню котекстуальною фотографією і постсовєтською реальністю. Художник відшукує місця тоталітарного насилля, аналізує їхній вигляд, щоб не очевидним способом їх сфотографувати. Ці фотографії є частиною описаної, але неявної історії другої світової війни і комунізму у Східній Європі, які створюють архіви слідів присутності ізольованих, увʼязнених і екстермінованих осіб. Завдяки формальним процедурам фотографії  Одновʼюна  стають багатозначними. Види давніх камер увʼязнення, засвічені аркуші фотопаперу чи поверхні стін будинків, створюють несподівані візуальні якості, ближчі до абстракції ніж до фактичного реєстрування. Одновʼюн в своїй творчості звертається серед іншого і до польської історії, один з циклів PW44 присвячує Варшавському Повстанню. Інший, Горизонти, включає в себе роботу, створену в давніх вʼязницях Гестапо, потім СБ в різних містах Польщі включно із Ґданськом. Художник звертає увагу на постійність використання тих самих місць. Створюючи своєрідні архіви доказів він замислюється над історією, над людською натурою і над постійним поверненням загрози людській свободі.

Малгожата Тарашкевіч-Зволіцка

Валентин Одновʼюн народився в 1987 році в Харкові в Україні. Вже десять років живе і працює у Вільнюсі. Належить до Литовського Обʼєднання Фотомитців. Випускник Академії художніх мистецтв у Вільнюсі, факультету Фотографії і Медіа мистецтва (2016), в також Теорії і Історії мистецтва (2019). Навчався також у  2015 році в Академії мистецтв в Лодзі і Академії мистецтв в Мюнхені в рамках програми Erasmus. На даний момент працює над кандидатською роботою в Литовському Інституті досліджень культури. Лауреат резидентських стипендій і нагород на міжнародних фестивалях, а саме в Новій Зеландії, Америці і багатьох країнах Європи. Він досліджує потенціал фотографії як необмеженого медіа, яке відкриває глядача на різноспрямоване сприйняття. Одночасно, його творчість це голос покоління, яке пропрацьовує нелегкий комуністичний спадок Східної Європи. Нагадує про існування режимів в контексті сучасних загроз і поділів суспільства.

Куратор: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Координатор: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Співпраця: Marta Kołacz, Maja Bieńkowska, Aleksandra Grzonkowska
Проект аранжації: Ania Witkowska
Візуальна ідентифікація і графічне опрацювання: Ania Witkowska
Тексти: Valentyn Odnoviun, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Переклади
англійська:
Language Extreme, Sławomira Kaliska
українська: Kateryna Brodovska
Редагування і коректа: Language Extreme
Координація монтажу: Paweł Powirski
Координація реклами: Paulina Szwaj
Освіта: Emilia Kalinowska, Noemi Etush
Координація позичень: Kalina Krasowska
Транспорт: Anna Wojdat Zielińska, Daniel Starzyński

Партнери
Гданський Архіпелаг Культури  | ВІЛЬНЮС В ҐДАНСЬКУ
Литовський Культурний Інститут

Почесний патронат
Посольство Республіки Литва в Польщі
Консульство України в Гданську

Меценат Націонаьного Музею в Ґданську
Polska Grupa Energetyczna

Медіа патронат
Zawsze Pomorze, Magazyn SZUM, Gazeta Wyborcza, Blok Magazine, LINIA, trojmiasto.pl, gdansk.pl
 

Informacja o biletach

 • Bilet normalny
  15 zł
 • Bilet ulgowy
  1 - 15 zł
normalny – 15 zł
ulgowy – 8 zł
uczniowie i studenci 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 30 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 15 zł
karnet 30-dniowy – 40 zł (bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu biletu)
karnet roczny, na okaziciela – 150,00 zł (uprawnia do nielimitowanego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego roku od dnia zakupu)

Opinie

Sprawdź się

Organizatorem Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port jest: