• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat

Wystawa "Meyerowie - gdańscy złotnicy XVIII i XIX wieku"

Nowa wystawa czasowa zostanie poświęcona dwóm gdańskim złotnikom przełomu XVIII i XIX stulecia - Carlowi i Johannowi Meyerom.

Dwóch gdań­skich złot­ni­ków z rodziny Mey­erów, Carl Ludwig i jego syn Johann Ludwig, żyli i two­rzyli w burz­li­wych cza­sach. Carl wycho­wał się w zamoż­nym, tęt­nią­cym życiem mie­ście. Jego aktyw­ność zawo­dowa przy­pa­dła na lata roz­bio­rów Pol­ski i zagar­nię­cia Gdań­ska przez Prusy. Jego syn Johann Ludwig prze­żył nato­miast oblę­że­nia mia­sta w cza­sie wojen napo­le­oń­skich, epi­de­mie i głód, ale brał także udział two­rze­niu podwa­lin I Wol­nego Mia­sta Gdań­ska. Przez nie­mal 60 lat dzia­łal­no­ści pozo­sta­wili po sobie cie­kawy i liczny doro­bek, dobrze odda­jący cha­rak­ter złot­nic­twa gdań­skiego na prze­ło­mie stu­leci.

Na wysta­wie zapre­zen­to­wano ponad 60 przedmio­tów z całej Pol­ski, od Szcze­cina po Lublin. Wyroby złot­ni­cze pocho­dzą z kolek­cji muze­al­nych, w tym m.in. z Zamku Kró­lew­skiego na Wawelu i Muzeum Naro­do­wego w War­sza­wie, kościel­nych i pry­wat­nych. Sre­bra sakralne i świec­kie, naczy­nia sto­łowe i sztućce, wyko­nane w sty­li­styce od rokoka i kla­sy­cy­zmu, ilu­strują dawny styl życia i luk­sus zamoż­nego gdań­skiego domu.

W pro­gra­mie wyda­rzeń znaj­dują się rów­nież opro­wa­dza­nia kura­tor­skie, wykłady, warsz­taty haftu, warsz­taty kuli­narne oraz kon­kurs, któ­rego zasady zostaną ogło­szone 8 maja. Opro­wa­dza­nia kura­tor­skie będą się odby­wać raz w mie­siącu, w soboty o godzi­nie 11.00 (29 kwiet­nia, 6 maja, 3 czerwca, 1 lipca, 5 sierp­nia oraz 2 i 30 wrze­śnia 2023 roku. Wstęp na opro­wa­dza­nia jest odpłatny.

Mey­ero­wie. Gdań­scy złot­nicy prze­łomu XVIII i XIX w.

Wystawa cza­sowa

Kiedy: 21 kwiet­nia - 1 paździer­nika 2023

Mey­erowe. Opro­wa­dza­nia kura­tor­skie
Kiedy: 29.04, 6.05, 3.06, 1.07, 5.08, 2.09, 30.09 2023 (soboty), godz. 11.00-12.00
Wstęp: odpłatny (w cenie biletu wstępu)


28 lipca - 26 listopada 2023, godz. 10:00 - 17:00

Gdańsk,
bilety 1-20 zł

2 września 2023 - 12 maja 2024

bilety 23 zł
ulgowy 16 zł

Opinie

Sprawdź się

Który z czołowych polskich raperów na Fecie w 2009 roku oglądał bajki Teatru Klapa, czyli Koperek i Kminek?