• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Wystawa Angela Perdomo "Inne względy"

Zapraszamy na wystawę Angela Perdomo "Inne względy" w Spokój cafe w Oranżerii w Parku Oliwskim. Wernisaż wystawy odbędzie się 15 października o godz. 19:00.

15 czerwca - 1 września 2024, godz. 12:00 - 19:00

bilety 10 zł
ulgowy 7 zł

26 października 2023 - 1 września 2024, godz. 10:00 - 18:00

Wstęp wolny
Moją twórczość można określić mianem figuracji nierealistycznej, gdyż mimo tego, że powstaje na bazie konkretnych inspiracji nie ma charakteru mimetycznego. Badam różne sposoby przetwarzania tego, co zaobserwuję, interesują mnie zwłaszcza możliwości przekształcania ludzkiego ciała. W procesie twórczym czasami wybiegam ku abstrakcji, a to jak wiele z niej czerpie, określa mój gust estetyczny. W sztuce ważne jest dla mnie stworzenie nowych obrazów rzeczywistości, przy użyciu deformacji, zestawienia oraz interpretacji wybranych odniesień wizualnych. Rezultatem tych działań są obrazy o charakterze estetycznym, które unikają logicznych znaczeń i nie posiadają konkretnego przekazu, należy je zatem odbierać jako wymysły wyobraźni, w których zawarty jest element absurdu. Prace rysunkowe, które zamierzam pokazać na wystawie zatytułowanej Niepojęte siedlisko korespondują z moim sposobem rozumienia sztuki i tworzenia sztuki, jako transfiguracji rzeczywistości; pojęciem tym nazywam to, co według mnie, definiuje i odróżnia sztukę od innych dziedzin, takich jak projektowanie czy rzemiosło artystyczne.

Projekt wystawy Niepojęte siedlisko przygotowałem z myślą o prezentacji nowej serii rysunków małego formatu, które są dla mnie szczególnie ważne, ze względu na świeże odkrycia które się w nich dokonały.

ANGEL PERDOMO jest artystą urodzonym w 1986 r. na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania). Po ukończeniu Wyższej Szkoły Artystycznej w Granadzie w 2010 r. zamieszkał w Polsce.
____________________________________________
Angel Perdomo | Inne względy
vernissage: 15.10, 7pm
"My work can be described as non-realist figuration because, although it is created on the basis of specific inspirations, it is not mimetic in nature. I explore different ways of processing what I observe, I am particularly interested in the possibilities of transforming the human body. In the creative process, I sometimes run towards abstraction, and how much I draw from it defines my aesthetic taste. In art, it is important to me to create new images of reality, using deformation, juxtaposition and interpretation of selected visual references. The results are images of an aesthetic nature that avoid logical meanings and have no specific message, and should therefore be perceived as figments of the imagination that contain an element of absurdity. The drawing works that I intend to show in the exhibition titled Inconceivable Habitat correspond to my way of understanding art and art-making as a transfiguration of reality; a term that, in my opinion, defines and differentiates art from other fields such as design or artistic crafts.

I prepared the project for the exhibition Inconceivable Habitat with the aim of presenting a new series of small-format drawings, which are particularly important to me because of the fresh discoveries that have been made in them.

ANGEL PERDOMO is an artist born in 1986 in Tenerife (Canary Islands, Spain). After graduating from the Higher School of Arts in Granada in 2010, he settled in Poland.

Opinie

Sprawdź się

ERGO Hestia obchodzi w tym roku jubileusz. Ile lat ma sopocki ubezpieczyciel?