• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Wernisaż wystawy Sibylle Bergemann. Fotografie

Wystawa Sibylle Bergemann. Fotografie to przegląd twórczości jednej z najciekawszych niemieckich fotografek ostatnich kilku dekad. Jej bogaty dorobek znalazł już swoje miejsce w czołowych zbiorach sztuki nowoczesnej w Niemczech i na świecie. Dotychczas jednak nie był szerzej prezentowany w Polsce. Muzeum Narodowe w Gdańsku, jako pierwsze w naszym kraju, przedstawi publiczności tę wybitną artystkę w monograficznym ujęciu.

For English scroll down / Für Deutsch scrollen Sie nach unten / Україномовна версія нижче

Wernisaż: piątek, 3 lutego 2023 o godz. 18.00, Zielona Brama, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, Długi Targ 24. Na wernisaż wstęp bezpłatny.

Wystawa przygotowana we współpracy z ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst) oraz Goethe-Institut.

Bergemann wypowiadała się w wielu dziedzinach fotografii: modowej, portretowej, reportażowej, esejach fotograficznych oraz krajobrazach miejskich i wiejskich. Jej różnorodne i ponadczasowe prace są świadectwem wyjątko­wej wrażliwości obrazowej, zaangażowania i empatii. Ważną grupę stanowią prace związane z czasem transformacji Wschodnich Niemiec, poszukiwaniem śladów pozostawionych przez tętniące niegdyś życiem miejsca. Umiejętność dostrzegania różnorodności i specyfiki miast widoczna jest w scenach z życia miejskiego takich metropolii jak Nowy Jork, Paryż, Tokio czy Sao Paulo. Za to w Afryce i na Bliskim Wschodzie artystka fotografowała codzienne życie płynące między tradycyjną kulturą a początkiem globalizacji, bez uciekania się do stereotypów.

Sibylle Bergemann urodziła się w 1941 roku w Berlinie, mieszkała i tworzyła w jego wschodniej części, zmarła w Margaretenhof (Brandenburgia) w 2010 roku. W latach 19651967 pracowała w redakcji czasopisma Das Magazin. Praktykę fotograficzną rozpoczęła w 1966 roku u Arno Fischera, jednego z najbardziej cenionych nauczycieli fotografii w Niemczech Wschodnich. Samodzielnie jako fotografka mody zaczęła pracować w 1967 roku dla magazynu Sibylle. Bergemann miała zasadniczy wpływ na styl i estetykę fotografii modowej w tym czasopiśmie. Jej zdjęcia ukazywały się także w innych wschodnioniemieckich magazynach, między innymi w tygodniku Der Sonntag (od 1969) i Das Magazin (od 1973). W 1990 roku współtworzyła agencję Ostkreuz zajmującą się fotografią dokumentalną (dziś jedną z najwybitniejszych w Niemczech). W 1994 roku została członkinią Akademie der Künste w Berlinie.

W twórczości Bergemann przeważają czarno-białe fotografie ukazujące codzienne życie we wschodnich Niemczech, okres transformacji oraz późniejsze, przedstawiające w formie reportaży Nowy Jork, Tokio, Paryż i São Paulo. Po roku 1990, kiedy w ramach zleceń dla magazynu Geo artystka podróżowała przez Afrykę i Azję, dominująca stała się fotografia barwna.

Prace Bergemann publikowane były w krajowych i międzynarodowych gazetach oraz czasopismach, jak Die Zeit, Der Spiegel, Stern, The New York Times i Geo. Jej fotografie znajdują się w kolekcjach licznych muzeów, między innymi: Museum of Modern Art, Nowy Jork; Art Collection Deutsche Börse, Frankfurt nad Menem; Berlinische Galerie, Niemieckie Muzeum Historyczne, Niemiecki Bundestag, Berlin; Centre régional de la photographie Nord-pas-de-Calais, Douchy-les-Mines; Joshua P. Smith Collection, Waszyngton; Kolekcja F. C. Gundlacha, Hamburg.

Na wystawie pokazane zostaną 133 fotografie podzielone na 12 tematycznych grup: Fabryka Snów, Kobiety, Dziewczynki, Z dala od domu, Miejsca, Moda, Pomnik, Sala Balowa Clärchens, Przeobrażeni, Berlin, Afryka Arabia, Polaroidy.

Dziękujemy Alexandrowi Lisewskiemu z berlińskiego biura IFA za pracę włożoną w organizację wystawy a także kuratorowi Matthiasowi Flügge za merytoryczną opiekę nad tym projektem. Wystawa nie doszłaby do skutku bez wsparcia, jakiego udzielił nam Instytut Goethego w Warszawie. Za pomoc dziękujemy również Friedzie von Wild i Lily von Wild córce i wnuczce artystki, które sprawują troskliwą pieczę nad spuścizną Sibylle Bergemann.

Kuratorzy: Małgorzata Ruszkowska (MNG), Matthias Flügge (ifa)
Projekt aranżacji i opracowanie graficzne: Dominika Gzowska
Realizacja i montaż: Dział Infrastruktury MNG, koordynacja: Paweł Powirski
Promocja: Oliwia Szepietowska
Edukacja: Barbara Czarnek-Plasota
Partnerzy: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst), Goethe-Institut
Patronat honorowy: Cornelia Pieper, Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku
Patronat medialny: Magazyn SZUM, Magazyn LINIA, trójmiasto.pl, gdansk.pl

Wystawa ze zbiorów ifa (Instytutu Stosunków Międzynarodowych) www.ifa.de.


Sibylle Bergemann. Photographs

TIME: 3 February 3 May 2023; official opening: 3 February at 18:00
PLACE: National Museum in Gdańsk Green Gate (Zielona Brama), Długi Targ 24


Exhibition prepared in collaboration with ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst) and the Goethe-Institut.

The Sibylle Bergemann. Photographs exhibition reviews the work of one of the most interesting German photographers of the last few decades. Her rich oeuvre has already found its place in the leading collections of modern art in Germany and worldwide. So far, however, it has not been widely presented in Poland. The National Museum in Gdańsk, as the first in our country, will present this outstanding artist to the public with a monographic approach.

Bergemann has expressed herself in many fields of photography: fashion, portraits, reportage, photo essays and urban and rural landscapes. Her diverse and timeless works are a testament to exceptional image sensitivity, commitment and empathy. A significant group of works is related to the time of transformation in East Germany, the search for traces left by places once teeming with life. The ability to notice the diversity and specificity of cities is visible in scenes from urban life in such metropolises as New York, Paris, Tokyo or Sao Paulo. In Africa and the Middle East, on the other hand, the artist photographed everyday life flowing between traditional culture and the beginning of globalisation without resorting to stereotypes.

Sibylle Bergemann was born in 1941 in Berlin, lived and worked in its eastern part, and died in Margaretenhof, Brandenburg, in 2010. From 1965 to 1967, she worked in the editorial office of Das Magazin. She began her photography practice in 1966 with Arno Fischer, one of East Germanys most respected photography teachers. Bergemann started working as a fashion photographer in 1967 for Sibylle magazine, where she had a fundamental influence on its style and aesthetics of fashion photography. Her photos also appeared in other East German magazines, including the weekly Der Sonntag (from 1969) and Das Magazin (from 1973). In 1990, she co-founded the Ostkreuz documentary photography agency (today one of the most outstanding in Germany). In 1994 Sibylle Bergemann became a member of the Akademie der Künste in Berlin.

Bergemanns work is dominated by black and white photographs showing everyday life in eastern Germany, the transformation period and later, reporter presentations of New York, Tokyo, Paris and São Paulo. After 1990, when the artist travelled through Africa and Asia commissioned by Geo magazine, colour photography became prevalent.

Bergemanns work has been published in national and international newspapers and magazines, such as Die Zeit, Der Spiegel, Stern, The New York Times and Geo. Her photographs are in the collections of numerous museums, including the Museum of Modern Art, New York; Art Collection Deutsche Börse, Frankfurt am Main; Berlinische Galerie, German History Museum, German Bundestag, Berlin; Centre régional de la photographie Nord-pas-de-Calais, Douchy-les-Mines; Joshua P. Smith Collection, Washington D.C.; F. C. Gundlach Collection, Hamburg.

The exhibition will show 133 photographs divided into 12 thematic groups: Dream Factory, Women, Girls, Away from Home, Places, Fashion, The Monument, Clärchens Ballroom, Transformed, Berlin, Africa Arabia and Polaroids.

We would like to thank Alexander Lisewski from ifas Berlin office for the work he put into the exhibitions organisation and curator Matthias Flügge for his substantive supervision over this project. The exhibition would not have come to fruition without the support given to us by the Goethe Institute in Warsaw. We would also like to thank Frieda von Wild and Lily von Wild, the artists daughter and granddaughter, who carefully look after the legacy of Sibylle Bergemann, for their help.

Curators: Małgorzata Ruszkowska (MNG), Matthias Flügge (ifa)
Arrangement and graphic design: Dominika Gzowska
Execution and assembly: MNG (National Museum in Gdańsk) Infrastructure Department, coordinator: Paweł Powirski
Promotion: Oliwia Szepietowska
Education: Barbara Czarnek-Plasota
Partners: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst), Goethe-Institut
Honorary auspices: Cornelia Pieper, Consul General of Germany in Gdańsk

Exhibition from the collection of ifa Institut für Auslandsbeziehungen (Institute for Foreign Relations) www.ifa.de.

Sibylle Bergmann. Photographien

ZEIT: 3. Februar 3. Mai 2023; offizielle Eröffnung: 3. Februar um 18:00 Uhr
ORT: Nationalmuseum Danzig Grünes Tor (Zielona Brama), Długi Targ 24


Sybille Bergmann ist eine der interessantesten Persönlichkeiten, in der Geschichte der deutschen Photographie des letzten halben Jahrhunderts. Ihre reiche und vielfältige künstlerische Schaffen hat ihren würdigen Platz in den modernen Kunstsammlungen in Deutschland und in der Welt, gefunden. Bis jetzt wurde sie in Polen leider noch nicht vollständig vorgestellt. Wir freuen uns sehr, dass wir als die Ersten, dem breiterem Publikum in unserem Land, diese hervorragende Künstlerin in einer monographischen Ausstellung vorstellen können.

In unserer Ausstellung kann man einhundert dreiunddreissig Arbeiten sehen, die verschiedene Zeitspannen und Aspekte ihrer Schaffungskunst repräsentieren. Das ist natürlich nur ein Bruchteil ihrer Werke aus der vierzigjährigen Künstleraktivität, aber wir haben die Hoffnung, dass die ausgesuchten Photographien den Reichtum, die Vielfältigkeit der Problematik, die Aufnahmen und die Stimmungen dieser Werke, zeigen.

Das markanteste Merkmal der Photographien von Sibylle Bergman, also einer der Leitfaden, ist ihre Faszination von der Stadt und ihrem Raum, nicht unbedingt großstädtischen sondern mehr als die natürliche Lebensumwelt der modernen Menschen. Sogar als sie für Modezeitschriften fotografiert hat, ist sie mit den Models durch das städtische Gewirr herumgewandert.

Für uns, die in einem Teil Europas erzogen worden sind, das unter der kommunistischen Unterdrückung litt, haben die Arbeiten von Bergemann, die aus der Serie Berlin stammen und das Leben im realen Sozialismus dokumentierten, eine besondere Bedeutung. Aber auch die aus dem berühmten Zyklus Denkmal, in dem die Fotografin teils erschreckenden, teils surrealistischen und teils vielleicht auch melancholischen Ausmass der kommunistischen Macht in ihrer Endphase, aufzeigte.

Die Melancholie ist auch einer der festen Leitfaden, die die Arbeiten der Künstlerin, die in verschiedenen Zeitabschnitten und an verschiedenen Orten entstanden sind, verbindet. Ein anderer ist ihre Empathie für die fotografierten Personen, sogar den am bescheidensten, besonders den bescheidensten. Es lag ihr am Herzen, dass die Schönheit der fotografierten Personen gezeigt wurde.

Wir hoffen, dass dank unserer Ausstellung jeder der Zuschauer eine Chance bekommt, seinen eigen Leitfaden zu finden, der ihn durch die spannenden Werke dieser außergewöhnlichen Künstlerin führen wird.

Die Ausstellung ist zu Stande gekommen durch die Zusammenarbeit des Nationalmuseum in Danzig und des Institutes für die Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Dieses Institut fördert, durch verschiedene Ausstellungsprogramme und Veranstaltungen, die der Kunst gewidmet sind, die deutsche Kunstszene auf der internationalen Arena. Es hat schon wieder mal (zunächst im Jahr 2009 hier handelte es sich um Barbara Klemm) uns aus seinen Sammlungen, die Arbeiten einer deutschen Fotografin, zur Verfügung gestellt.

An dieser Stelle möchten wir uns in besonderem Maße bedanken bei Herrn Alexander Lisewski, aus dem Berliner ifa-Büro, für seinen Beitrag bei der Organisation dieser Ausstellung und auch bei Herrn Kurator Matthias Flügge für seine sachkundige Betreuung dieses Projektes.

Diese Ausstellung wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung vom Goethe-Institut Warschau. Jedes museale Projekt ist eine Zusammenarbeit von vielen Menschen, darum danken wir auch unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Nationalmuseum in Danzig, ohne deren Einsatz diese Ausstellung unmöglich gewesen wäre.

Wir bedanken uns auch für ihren Verständnis und ihre Hilfe bei Frau Frieda von Wild und Frau Lily von Wild der Tochter und der Enkelin der Künstlerin, die sich um die Hinterlassenschaft von Sibylle Bergmann liebevoll kümmern.

Małgorzata Ruszkowska-Macur
Jacek Friedrich

Kuratoren: Matthias Flugge (ifa), Małgorzata Ruszkowska (MNG)
Anordnungsdesign: Dominika Gzowska
Umsetzung und Montage: MNG-Infrastrukturabteilung, Koordination: Paweł Powirski
Beförderung: Oliwia Szepietowska
Ausbildung: Barbara Czarnek-Plasota
Partner: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst), Goethe-Institut
Ehrenpatronat: Cornelia Pieper  Generalkonsulin von Deutschland in Danzig
Ausstellung aus der Sammlung des ifa (Instituts für Auslandsbeziehungen) www.ifa.de.

Сибілла Бергеманн. Фотографії

Час: 3 лютого 3 травня 2023; вернісаж: 3 лютого, 18:00
МІСЦЕ: Національний Музей в Ґданську  Зелена Брама, Длуґі Тарґ 24


Виставка підготовлена у співпраці  ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst), а також Goethe-Institut.

Виставка <<сибілла>>  це огляд творчості однієї з найцікавіших німецьких фотографинь останніх кількох декад. Її багата спадщина вже знайшла місце в головних зібраннях німецького мистецтва в Німеччині в світі. До сьогодні однак ще не була  широко приедставлена в  Польщі. Національний Музей в Ґданську, перший в нашій країні, представляє публіці цю видатну художницю в монографічному розрізі.

Бергеманн висловлюється в багатьох течіях фотографії: модній, портретній, репортажній, фото есе, а також міських і сільських краєвидах. Її різноманітні і понадчасові роботи є свідченням виняткової художньої вразливості, заангажованості і емпатії. Важливу групу створюють роботи, що повязані з часами трансформації Східної Німеччини, пошуком слідів, залишених колись наповненими життям місцями. Вміння виділення рвзноманітності і специфіки міст спостерігається в сценах міського життя таких метрополій як Нью-Йорк, Париж, Токіо чи Сан Пауло. В свою чергу в Африці і на близькому Сході художниця фотографувала буденнне життя, що точилося між традиційною культурою і початком глобалізації, без звернення до стереотипів.

Сибілла Бергеманн народилася в  1941 році в Берліні, жила і творила в його східній частині, померла в Маргаретенхофі ( Бранденбург) в 2010 році. В 19651967 рр. працювала в редакції видання  DasMagazin. Фотографічну практику розпочала в  1966 році у Арно Фішера , одного з найбільш шанованих вчителів фотографії у Східній Німеччині. Самостійно як фотограф моди почала працювати в 1967 році для журналу  Sibylle. Бергеманн мала величезний вплив на стиль і естетику модної в цьому виданні.  Її фотографії зявлялися також і в інших східнонімецьких журналах, таких як  Der Sonntag (від 1969) i DasMagazin (від 1973). В 1990 році співпрацювала при створенні агенції  Ostkreuz, яка займається документальною фотографією ( сьогодні одна з найбільш видатних в Німеччині).  В  1994 році стала членом Akademie der Künste в Берліні.

В творчості Бергеманн переважають чорно-білі фотографії, що показують буденне життя у Східній Німеччині, період трансформації і пізніші, що представлені у формі репортажів Нью-Йорк, Токіо, Париж, Сан Пауло. Після 1990 року, коли в рамках запиту для журналу   Geo художниця подорожувала Африкою і Азією, домінантною стала кольорова фотографія.

Роботи Бергеманн публікувалися в німецьких і міжнародних виданнях, таких як  Die Zeit, Der Spiegel, Stern, The New York Times i Geo. Її фотограііі знаходяться в колекціях багатьох музеїв, серед яких: Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку, Мистецька Колекція в Deutsche Börse, Франкфурт над Майном; Берлінська Галерея, Німецький Історичний Музей,Німецький Бундерстаг, Берлін; Centre régionalde la photographie Nord-pas-de-Calais, Douchy-les-Mines; Колекція Джошуа П. Смітта, Вашингтон; Колекція Ф.К.Гундлаха, Гамбург

На виставці будуть представлені  133 знімки, поділені на 12 тематичних груп: Фабрика Сновидінь, Жінки, Дівчата, Далеко від дому, Місця, Мода, Памятник, Бальна Зала Кларочки (Clärchens), Змінені, Берлін, АфрикаАравія, Полароїд.

Дякуємо Александрові Лісевському з берлінського офісу IFA за працю, вкладену в організацію виставки, а також куратору Матіасу Флюгге за мериторичну опіку над цим проектом. Виставка не мала б своєї готовності без підтримки, яку надав на Інститут Гете в Варшаві. Ми також вдячні за допомогу Фреді фон Вайлд і Лілі фон Вайлд донці і онуці фотографині, які гідно піклуються про спадщину Сибілли Бергеманн.

Куратори: Małgorzata Ruszkowska (MNG), Matthias Flügge (ifa)
Проект аранжаціі і графічне опрацювання: Dominika Gzowska
Реалізація і монтаж: Dział Infrastruktury MNG, координування: Paweł Powirski
Реклама: Oliwia Szepietowska
Освіта: Barbara Czarnek-Plasota
Партнери: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst), Goethe-Institut
Почесний патронат: Cornelia Pieper, Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku
Виставка із зібрань ifa (Інституту Міжнародних відносин) www.ifa.de.

 

Opinie

Sprawdź się

Nowy gdański festiwal poświęcony muzyce dawnej nazywa się: