• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Raz, dwa, trzy, rzeźba patrzy! (1 opinia)

Multisensoryczny plac zabaw? W samym centrum miasta? Do tego - w muzeum i w towarzystwie znakomitych nowoczesnych dzieł sztuki? W pierwszy dzień wakacji w Zielonej Bramie otwieramy dedykowaną dzieciom wyjątkową przestrzeń, którą zaprojektowano tak, aby przybliżyła najmłodszym najbardziej zmysłową dziedzinę sztuki - rzeźbę. Będzie można dotykać, lepić, wąchać, wsłuchiwać się - doświadczać materiałów rzeźbiarskich wszystkimi zmysłami.

[FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN],
[Україномовна версія нижче]

Różnorodność faktur, konsystencji, temperatur i zapachów, z których składa się świat, w sztuce najłatwiej odnaleźć w rzeźbie. Ciekawość dziecka stymulowana jest przez otoczenie, którego pragnie doświadczać tak wzrokiem, jak i dotykiem, węchem i słuchem. Wychodząc naprzeciw poznawczym upodobaniom oraz zdolnościom dzieci, otwieramy multisensoryczną wystawę - przestrzeń doświadczalną zbudowaną z... rzeźb.

Czego chcą rzeźby, które na nas patrzą? Czy chcą uruchamiać wszystkie nasze zmysły? Materiały, z których powstały, związane są z otaczającą nas naturą. Wystawa dotyka tych związków i opowiada o pochodzącej z ziemi materii, o procesie jej obróbki i etapach powstawania dzieła sztuki. Snuje opowieść o ziemi i człowieku, który ingerując w naturę, przetwarza i kreuje otaczający świat, a każde jego działanie ma swój początek w spojrzeniu. Musimy uważnie przyjrzeć się dziełu sztuki, aby nas dotknęło. Eksperymentalny charakter ekspozycji zachęca do badania relacji zachodzących między wzrokiem i dotykiem, a tytuł - stanowiący parafrazę dynamicznej, dziecięcej zabawy "Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!" - wskazuje, że nie tylko my tworzymy posągi, ale również one mają ogromną moc oddziaływania na nas.

Przestrzeń wystawy podzielona została na cztery moduły. Każdy stanowi opowieść o innym materiale rzeźbiarskim: drewnie, glinie, kamieniu i metalu. Obiekty-narzędzia obecne na ekspozycji pozwalają dzieciom doświadczyć dotykowych właściwości i warsztatowych funkcji poszczególnych surowców. Na końcu sali wydzielona została przestrzeń wyciszająca, o ograniczonej ilości bodźców, w której można uspokoić pobudzone zmysły - poleżeć na podłodze, schować się, odetchnąć.

Raz, dwa, trzy, rzeźba patrzy! to również bogaty program wydarzeń edukacyjnych oscylujących wokół zagadnień: wielozmysłowego powrotu do natury i materii otaczającego świata, badawczego postrzegania przyrody, procesu tworzenia rzeźby oraz osadzenia jej w kontekście miejsca. Wystawa przeznaczona jest głównie dla dzieci od 5. roku życia i ich opiekunów posługujących się językiem polskim, angielskim i ukraińskim. Jeszcze młodsze dzieci? Bez obaw, na pewno też znajdą coś dla siebie.

Instrukcja obsługi wystawy dla dzieci
- Ta przestrzeń jest dla Ciebie. Możesz dotykać, lepić, doświadczać - bawić się. Ale w muzeum obowiązują też pewne zasady, których należy przestrzegać.
- Patrz uważnie na piktogramy znajdujące się na wystawie. Piktogramy to specjalne obrazki, dzięki którym dowiesz się, co można robić w danym miejscu, a także co nie jest w nim możliwe.

Instrukcja obsługi wystawy dla dorosłych
- Przed przyjściem z dzieckiem do muzeum przygotujcie się wspólnie do tej wizyty. Poinformuj dziecko o tym, dokąd idziecie, czym zajmuje się muzeum i czego dotyczy wystawa. Zachęcamy do zapoznania się z naszym przed-przewodnikiem, który znajdzie się na stronie internetowej muzeum.
- Proponujemy, aby nie ograniczać dziecięcej kreatywności. Nie tworzyć za dziecko, nie oceniać go.
- Nie bójmy się rozmawiać z dzieckiem o sztuce, nawet jeśli nie mamy do tego profesjonalnego przygotowania. Powodujmy sytuacje, w których będzie zadawało pytania. Pamiętajmy, że na tej wystawie nie ma złych interpretacji dzieł sztuki, są jedynie inne spojrzenia, dlatego prowadźmy z dzieckiem dialog. Nieznajomość odpowiedzi to nic złego! Po powrocie do domu będziecie mogli wspólnie ją znaleźć.
- Bałagan w trakcie zabawy jest super! Sprzątanie już nie, psuje zabawę i ogranicza twórczość, ale pamiętaj o tym, aby po wspólnych harcach zostawić uporządkowaną przestrzeń.

Kuratorka: Noemi Etush
Produkcja: Gabriela Brdej
Aranżacja: Grupa Gdyby (Ewa Kierklo, Stanisław Kempa)
Identyfikacja wizualna i opracowanie graficzne: Michał Pecko
Współtwórczyni scenariusza: Natalia Wiśniewska
Koordynacja promocji: Oliwia Szepietowska
Współpraca: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Patronat medialny: wyborcza.pl Trójmiasto, Ładne Bebe, Linia, gdansk.pl, trojmiasto.pl, pomorskie.eu

Regulamin zwiedzania wystawy
Przedprzewodnik


One, Two, Three, a Sculpture is Looking at Me! Exhibition for Kids

A multisensory playground? In the very heart of the city? And to top it all, in a museum, coupled with outstanding modern art? On the first day of the summer holidays, we are opening a very special space at the Green Gate (Zielona Brama), dedicated to kids and designed so to familiarise children with sculpture, the most sensory of genres. It will be a place where you can touch, mould, smell and listen: experience sculpting materials with all your senses.

In art, the diversity of textures, consistencies, temperatures and scents that make up the world is best found in sculpture. A childs curiosity is stimulated by their environment, which kids want to experience with sight, touch, smell and hearing alike. In response to kids cognitive preferences and abilities, we are opening a multisensory exhibition, an experiential space built ofsculptures.

What do the sculptures that are looking at us want from us? Do they want to activate all our senses? The materials they are made of are connected to the nature that surrounds us. The exhibition addresses these relationships and tells the story of the Earths materials, the way they are processed and the stages in which a work of art is made. It weaves a tale about the Earth and the humans who, by intervening in nature, transform and shape the world that surrounds them, while every one of their actions has its origins in looking. We have to carefully look at a work of art so that it can touch us. The exhibitions experimental nature welcomes you to examine the relationship between sight and touch, with its title, a paraphrase of the dynamic childrens game of statues, showing that not only do we create statues but also that they can massively affect us.

The exhibitions space is divided into four modules. Each of them is the story of a different sculpting material: wood, clay, stone and metal. The objects and tools available at the exhibition allow kids to experience the tactile and technical functions of each material. At the end of the room there is a dedicated quiet space with limited stimuli where you can lie down on the floor, hide or catch your breath to let your energised senses calm down.

One, Two, Three, a Sculpture is Looking at Me! is also an extensive programme of educational events that focus on a multisensory return to nature and the substance of the world around us, an inquisitive view of nature, the process of creating sculptures and embedding them in the context of a place.

The exhibition is addressed mainly to children over 5 years of age and their caretakers who speak Polish, English or Ukrainian. Are your children even younger? Dont worry, theyll definitely find something for themselves too.

Kids Exhibition Manual
- This space is for you. You can touch, mould and experience things: have fun. But the museum also has some rules that must be followed.
- Look carefully at the signs at the exhibition. These pictograms are special pictures that tell you what you can or cant do in each location.

Adults Exhibition Manual
- Get ready together before coming with a child to the exhibition. Tell the child where you are going, what a museum is for and what the exhibition is about. We welcome you to look at our introductory guide at the museums website.
- We suggest that you do not curb the childs creativity. Do not do things for the children. Do not judge them.
- Dont be afraid to talk with the child about art, even if you do not have the professional background for that. Create situations where the child will ask questions. Remember that at this exhibition there are no wrong interpretations of artworks, there are only different viewpoints, which is why you need to be in a dialogue with the child. There is nothing wrong with not knowing an answer! You can find it out together when you get home.
- Being messy is just great when youre having fun! Cleaning up isnt, as it spoils the fun and curbs creativity, but remember to leave your space tidy after youve had fun together.

Curator: Noemi Etush
Production: Gabriela Brdej
Arrangement: Grupa Gdyby (Ewa Kierklo, Stanisław Kempa)
Visual identification and graphic: Michał Pecko
Exhibition script co-creator: Natalia Wiśniewska
Coordination of promotion: Oliwia Szepietowska
Collaboration: Academy of Fine Arts in Gdańsk
Media patronage: wyborcza.pl Trójmiasto, Ładne Bebe, Linia, gdansk.pl, trójmiasto.pl, pomorskie.eu

EXHIBITION VISITING REGULATIONS

Один, два, три, скульптура дивиться! Виставка для дітей

Мультисенсорний ігровий майданчик? В самому центрі міста? До цього  в музеї  і в товаристві відмінних сучасних творів мистецтва? Першого дня канікул в Зеленій Брамі ми відкриваємо призначений для дітей винятковий простір, який запроєктований таким чином, щоб можна було наблизити наймолодших до найбільш замислуватого напрямку мистецтва скульптури. Можна буде торкатися, ліпити, нюхати, прислухатися   осягати різьбярські матеріали усіма почуттями.

Різноманіття фактур, консистенцій, температур і запахів, з яких складається світ, в мистецтві найпростіше знайти в скульптурі. Цікавість дитини стимулюється оточенням, яке воно прагне вивчати як поглядом, так і дотиком, запахом, слухом. Виходячи назустріч пізнавальним вподобанням і здібностям дітей, ми відкриваємо мультисенсорну виставку  простір пізнавальну, збудовану зі скульптур.

Чого хочуть скульптури, які на нас дивляться? Чи вони прагнуть активізувати всі наші почуття? Матеріали, з яких були створені, повязані з оточоючою нас природою. Виставка стосується цих звязків і розповідає про родом з землі матерію, про процес її оброблення і етапи створення витвору мистецтва. Існує історія про землю і людину, який втручаючись в природу, переробляє і створює оточуючий світ, а кожна його дія знаходить свій початок в погляді. Ми маємо уважно придивитися до витвору мистецтва, щоб нас зачепило. Експериментальний характер експозиції заохочує досліджувати стосунки, що виникають між поглядом і дотиком, а назва  перефразування динамічної дитячої гри Один, два, три, Баба Яга дивиться!(польська гра) вказує на те, що не тільки ми створюємо статуї, а й вони мають велику силу впливу на нас.

Простір виставки поділений на чотири модулі. Кожен є розповіддю про окремий різьбярський матеріал: деревину, глину, каміння, метал. Обєкти-інструменти, що присутні на експозиції дозволяють дітям досліджувати дотикові властивості і практичні функції окремої сировини. В кінці залу виділений простір із звуковою ізоляцією, з обмеженою кількістю подразників, в якій можна заспокоїти свої почуття полежати на підлозі, сховатися, перевести дух.

Один, два, три, скульптура дивиться! це також багата програма освітніх  подій, які обєднані темами: багатопочуттєвого повернення до природи і матерії оточуючого світу, дослідницького розуміння природи, процесу створення скульптури і розуміння її місця.

Виставка адресована головним чином дітям від 5 років і їхніх опікунів, які спілкуються польською, англійською і українською мовами. Ще молодші діти? Не хвилюйтеся, стовідсотково також знайдуть щось і для себе.

Інструкція обслуговування виставки для дітей
- Цей простір для тебе. Ти можеш торкатися, ліпити, пізнавати гратися. Але в музеї функціонують також і певні правила, яких варто дотримуватися.
- Слідкуй уважно за піктограмами, що знаходяться на виставці. Піктограми це спеціальні картинки, завдяки яким ти дізнаєшся що можна робити в данному місці, а також,  що в ньому робити не можна.

Інструкція обслуговування виставки для дорослих
- Перед тим, як Ви прийдете з дитиною до музею спільно приготуйтеся до відвідин. Поінформуйте дитину про те, куди ви йдете, чим займається музей і в чому полягає виставка. Заохочуємо попередньо ознайомитися з нашим пред-гідом, який ви можете знайти на сайті музею.
- Ми пропонуємо не обмежувати дитячу креативність. Не робити за дитину, не оцінювати її.
- Давайте не боятися говорити з дитиною про мистецтво, навіть якщо ми професійно не підковані в цьому. Давайте створювати ситуації, в яких діти ставитимуть питання. Давайте памятати, що на цій виставці немає хибних інтерпретацій витворів мистецтва, є лише інші погляди, тому давайте вести з дитиною діалог. Незнання відповіді це не погано! Після повернення додому ви зможете разом їх знайти.
- Балаган під час гри це супер! Прибирання то гірше, воно псує всі веселощі і обмежує творчість, але памятай про те, щоб після спільних ігрищ залишити прибраний простір.

Кураторка: Noemi Etush
Продюсерка: Gabriela Brdej
Аранжування: Grupa Gdyby (Ewa Kierklo, Stanisław Kempa)
Візуальна ідентифікація і графічне опрацювання: Michał Pecko
Співавтори сценарія: Natalia Wiśniewska
Реклама, координація: Oliwia Szepietowska
Співпраця: Академія Образотворчих Мистецтв в Ґданську

СТАТУТ ОГЛЯДУ ЕКСПОЗИЦІЇ

Przeczytaj także

Informacja o biletach

Bilety
normalny – 10 zł
ulgowy – 5 zł
dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 12 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 6 zł
bilet 30-dniowy – 20 zł (bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu biletu)

Opinie (1)

  • Bardzo fajnie zorganizowana wystawa. Młodsze i starsze dzieci znajdą coś dla siebie. Z czterolatkiem spędziliśmy tam trochę ponad 3 godziny i dalej nie chciał wychodzić. Fajne było rzeźbienie w mydle, współtworzenie rzeźby z metalu i manekin, którego można było "rozebrać". Polecamy.

    • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Kto był inicjatorem Gdańskiej Korporacji Tańca?