• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Pozytyw

Społeczna wystawa prywatnych zdjęć pod hasłem "wywołaj uśmiech". #zostańwdomu i stwórz razem z nami pozytywną wystawę on-line!

Gdański Archipelag Kultury i Projektornia zapraszają do udziału w otwartej dla wszystkich wystawie fotograficznej pt. "Pozytyw". Do uczestnictwa w wystawie zachęcamy wszystkie osoby chcące zaprezentować zdjęcie ze swoich domowych zbiorów fotograficznych, na którym uwieczniony jest pozytywny moment życia, sytuacja wprawiająca w dobry nastrój, przywołująca miłe wspomnienia i uśmiech. Możemy prezentować maksymalnie trzy zdjęcia jednego autora.

Zdjęcia prosimy przesyłać jedynie drogą mailową do dnia 14.04.2020 na adres: projektornia@gak.gda.pl Fotografie będą prezentowane na stronie www.projektornia.gak.gda.pl, na facebooku i Instagramie Projektorni, w terminie od 16 do 30 kwietnia 2020 roku.

#kulturawkwarantannie #wdomunieznaczynudno #razempodczaskwarantanny #kulturalnakwarantanna #kulturaonline #zostawdomu #kulturaonline

---

Regulamin wystawy fotograficznej on-line pt."Pozytyw" organizowanej w ramach projektu "Kultura w czasie epidemii" 2020
Termin nadsyłania zdjęć: 6.04 -14.04.2020

1. Wystawa fotograficzna on-line pt. "Pozytyw", organizowana w ramach projektu "Kultura w czasie epidemii" 2020 jest skierowana do wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic.
2. Organizatorem Wystawy jest Projektornia GAK, ul. Dworska 29a, projektornia@gak.gda.pl, zwana dalej Organizatorem.
3. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem Wystawy.
4. Na Wystawę można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia jednego autora.
5. Prace należy w przesyłać w terminie od 6.04.2002 do 14.04.2020 r.
6.Tematem Wystawy jest pozytywna strona życia, miłe, radosne lub śmieszne chwile.
7. Zdjęcia należy wysyłać tylko on-line, na adres projektornia@gak.gda.pl.
8. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia (wzór w załączniku Regulaminu), w której znajdują się podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy. Tytuł zdjęcia nie jest konieczny.
9. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisują opiekunowie prawni oraz w ich imieniu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
10. Termin ekspozycji wystawy na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora: 16.04.-30.04.2020 r.
11. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Wystawie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.
12. Zdjęcia zgłoszone na Wystawę będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.
13. Uczestnictwo w Wystawie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.
14. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Wystawę, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po zgłoszeniu na Wystawę.
15. Prawa autorskie:
Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik:
1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
2) oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Wystawy oraz w zakresie poniższej licencji;
3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu - wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;
4) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.
I. Prace zgłoszone na Wystawę będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.
II. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Wystawę, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Wystawy.
III. Organizator nie odsyła nadesłanych prac i pozostają one jego własnością.
16. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych Uczestników, które są zawarte wraz z nadsyłanymi pracami jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860.
b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z IOD poprzez e-mail : daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.
c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją wystawy fotograficznej &bdquoozytyw" .
d. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia wystawy, a następnie zostaną usunięte.
e. Dane w postaci imienia i nazwiska autora będą udostępnione na stronie internetowej- chyba, że autor zadecyduje inaczej- w związku z wystawą zdjęć. Pozostałe dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
f. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
g. Podanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Wystawy jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału prac w Wystawie.
h. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
17. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
18. Organizator pozostawia sobie prawo do zmiany regulaminu.
19. W kwestiach nieujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator.
20. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
21. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.gak.gda.pl
22. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wystawy bez podania przyczyny.

Więcej informacji / regulamin / karta zgłoszenia / dostępne na stronie https/www.gak.gda.pl/wydarzenia/pozytyw

Przeczytaj także

Opinie

Sprawdź się

Jaka premiera otworzyła dyrekcję Adama Orzechowskiego w Teatrze Wybrzeże?