• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

"Poroża Sztuki", czyli design na Jarmarku Dominikańskim

mat. prasowe
3 czerwca 2014 (artykuł sprzed 10 lat) 

Zobacz regulamin i weź udział w konkursie na zestaw autorskich produktów prezentowanych w ramach wydarzenia: "Poroża Sztuki - Dizajnerzy Atakują" na Jarmarku Dominikańskim. Organizatorem jest Gdańska Galeria Miejska.§ 1.  Postanowienia ogólne
1. Konkurs na wykonanie zestawu autorskich produktów przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży w trakcie Jarmarku Dominikańskiego ramach wydarzenia "Poroża Sztuki - Dizajnerzy Atakują" ma charakter otwarty, grupa adresatów nie jest ograniczona, przy czym konkurs adresowany jest w szczególności do studentów i absolwentów kierunków projektowych.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zestawu autorskich produktów przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży w trakcie Jarmarku Dominikańskiego wraz z przygotowaniem projektu ekspozycji stanowiska handlowego, zakomponowanego w przedprożu Gdańskiej Galerii Guntera Grassa, przy ul. Szerokiej 34/35-37.
3. Konkurs jest organizowany przez Gdańską Galerię Miejską, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2.  Cel konkursu
Celem niniejszego konkursu jest pozyskanie interesującego zestawu produktów autorskich oraz estetycznego stanowiska ekspozycyjnego w ramach wydarzenia "Poroża Sztuki - Dizajnerzy Atakują", organizowanego przez Gdańską Galerię Miejską w trakcie Jarmarku Dominikańskiego.

§ 3.  Czas trwania i przebieg konkursu
1. Za datę rozpoczęcia konkursu uważa się dzień 02 czerwca 2014 r., od wskazanego dnia prace konkursowe będą przyjmowane przez Organizatora.
2. Termin nadsyłania prac na adres Organizatora mija dnia 23 czerwca 2014 r.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Obrady jury konkursowego oraz rozstrzygnięcie konkursu będą miały miejsce w dniu 24 czerwca 2014 r.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Gdańskiej Galerii Miejskiej - www.ggm.gda.pl w dniu 25 czerwca 2014r. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia dnia ogłoszenia wyników konkursu bez podania przyczyny.

§ 4.  Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu będą wyłącznie osoby, które wykonają zestaw autorskich produktów przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży wraz z przygotowaniem projektu ekspozycji stanowiska handlowego określonego w § 1 niniejszego Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. do godziny 15.00 i taką ofertę prześlą na następujący adres mailowy: abaaske@ggm.gda.pl
2. Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach.
3. Każdy uczestnik konkursu może być autorem maksymalnie 1 projektu. Zastrzeżenie to dotyczy również wykonania pracy zespołowej.
4. Przedmiot konkursu powinien zostać opracowany w formie wiadomości mailowej, składającej się z krótkiego opisu prac z załączeniem maksymalnie 20 zdjęć prac w formacie jpeg oraz wizualizacji lub szkicu proponowanego stanowiska ekspozycyjnego. Jako nazwę plików należy wpisać imię/imiona oraz nazwisko/-a autora lub autorów prezentacji.
5. Treść wiadomości powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację autora pracy (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania / nazwę, adres siedziby, telefon kontaktowy, adres e-mail).
6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie potwierdzające przeniesienie praw autorskich związanych z nadesłaną pracą na rzecz Organizatora, a także oświadczenie potwierdzające, iż nadesłana praca nie narusza praw autorskich, pokrewnych ani osobistych osób trzecich (w przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadczenia powinny być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika).
7. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.
8. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i będą wykorzystywane w działaniach informacyjno - promocyjnych Organizatora prowadzonych w Polsce i poza jej granicami.
9. Prace naruszające wymagania określone w §3 oraz §4 nie będą oceniane przez jury.

§ 5.  Kryteria oceny prac konkursowych
1. Organizator przewiduje dokonanie oceny prac konkursowych na podstawie następujących kryteriów:
a) zastosowanie się do wymogów formalnych zawartych w niniejszym Regulaminie,
b) wartość estetyczna pracy konkursowej,
c) ocena oryginalności i estetyki zestawu produktów autorskich oraz formy i treści projektu ekspozycji stanowiska handlowego.
2. W skład jury, które dokona oceny nadesłanych prac konkursowych, wejdą pracownicy merytoryczni Organizatora. Pracami jury kierować będzie Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej.

§ 6.  Nagrody konkursowe
1. Praca konkursowa Laureata zostanie nagrodzona możliwością bezpłatnej ekspozycji na stoisku umieszczonym w przedprożu Gdańskiej Galerii Guntera Grassa przy ul. Szerokiej 34/35-37 swojego zestawu produktów autorskich z możliwością ich sprzedaży w ramach wydarzenia "Poroża Sztuki - Dizajnerzy Atakują" w terminie 26 lipca - 17 sierpnia 2014 r. Stoisko musi zostać wykonane przez Laureata.
2. O przyznaniu nagrody zadecyduje jury, biorąc pod uwagę poziom prac nadesłanych na konkurs przy zastosowaniu kryteriów określonych w §5 ust. 1 Regulaminu.
3. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
4. Nagroda dla Laureata konkursu zostanie sfinansowana ze środków Gdańskiej Galerii Miejskiej.

§ 7.  Pozostałe ustalenia
1. Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.
mat. prasowe

Miejsca

Opinie

Wydarzenia

Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki (2 opinie)

(2 opinie)
20 zł
spotkanie, wystawa, warsztaty

Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego

wystawa

Wystawa "Kajko, Kokosz i inni"

wystawa

Sprawdź się

Sprawdź się

Gdańsk był jednym z sześciu miast - organizatorów Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. W którym roku odbyło się to sportowe wydarzenie?

 

Najczęściej czytane