• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Pejzaże/ Landscapes

Państwowa Galeria Sztuki zaprasza na wystawę Wojciecha Zaniewskiego pt. "Pejzaże/ Landscapes".

Wojciech Zaniewski jest artystą, który w swojej twórczości pozostaje wierny pejzażowi. Nieustannie poszukuje jednak nowych form wypowiedzi, zwłaszcza w rozwiązaniach formalnych i kolorystycznych. Z prac artysty emanują wrażenia o czystym plastycznym działaniu, z zachowaniem racjonalnych kompozycyjnych reguł. Jak przyznaje sam artysta, to właśnie rozwiązania formalne i warsztat stanowią dla niego wartość nadrzędną, wpisując się tym samym w założenia estetyzmu formalnego.

Na wystawie Pejzaże odbywającej się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie prezentujemy prace wykonane techniką pastelową z lat 2012-2022 oraz najnowsze obrazy olejne (2021/2022). Zaniewski z konsekwencją i dyscypliną realizuje swoją wizję otaczającego nas świata, który jest bliski naturze. Pomimo powtarzającego się tematu, na wystawie odnajdujemy jego różne abstrakcyjne przetworzenia. Najnowsze prace, stanowiące główny trzon ekspozycji, wykonane zostały w odcieniach fioletów i charakteryzują się wyraźną redukcją detali. Prace z cyklu Wydmy prezentowane są z kolei w różnych odsłonach kolorystycznych - w stonowanych, subtelnych barwach, ale również w odważnych, kontrastowych zestawieniach. Ciekawą propozycję stanowią również pastele z cyklu Niepokój, emanujące nastrojem tajemnicy i niedopowiedzenia. Wystawę dopełniają obrazy olejne, w których pojawia się idylliczny krajobraz wiejski.

"Jest to pejzaż liryczny, tajemniczy, o mocno rozluźnionych związkach z wszelkimi pierwowzorami. Dokonała się w nim projekcja istniejącego w myślach artysty pejzażu idealnego na ów, rzekomo rzeczywisty, już bez rozróżnienia ich na dwa odmienne światy", pisała Bożena Kowalska. Plaża, nadmorska roślinność, nieuczęszczane ścieżki - to powtarzające się motywy w nadrealistycznej twórczości Zaniewskiego, które pobudzają naszą wyobraźnię, a ta, jak wiemy, zawsze wędruje niewydeptanymi drogami.

Prace prezentowane na wystawie pochodzą między innymi z kolekcji Państwowej Galerii Sztuki, Urzędu Miasta Sopotu oraz Morskiej Agencji Gdynia Sp. z.o.o.

Wojciech Zaniewski - urodzony w Gdańsku. Studia w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w latach 1974-1979. Dyplom w pracowni profesora Kazimierza Ostrowskiego w roku 1979. Uczestnik wielu krajowych wystaw zbiorowych, między innymi w Sopocie, Gdyni, Warszawie, Katowicach, w Nowym Sączu, Krakowie, w tym kolejnych edycji Aukcji Dzieł Sztuki - "Bliźniemu Swemu" na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz zagranicznych, w tym w Danii, Japonii, Francji (w Instytucie Polskim w Paryżu) oraz w Saint-Aulaye, we Włoszech - Expo Chianciano 2016. A także wystaw indywidualnych: w Gdańsku, Sopocie, Warszawie - Galeria "Zapiecek", a także w Nowym Jorku (SoHo). Laureat kilku nagród i wyróżnień uzyskanych w wyniku konkursów, między innymi w Katowicach, Warszawie, Chianciano, Nowym Sączu. W roku 1986 jako stypendysta rządu włoskiego odbywał praktykę w rzymskiej Accademia di Belle Arti w pracowni profesora Sandro Trottiego. Przez ponad dekadę związany z PWSSP w Gdańsku, po wygaśnięciu umowy nauczał w szkolnictwie pozaakademickim. Obecnie prowadzi warsztaty plastyczne na Uniwersytecie Gdańskim (GUTW). W roku 1995 uzyskał kwalifikacje I stopnia na gdańskiej PWSSP w dyscyplinie artystycznej malarstwo - dr sztuki. W roku 2008, 2014 oraz 2021 otrzymał stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację projektów artystycznych - wystawy malarstwa oraz wydanie książki o sztuce "Dokąd zmierza współczesna sztuka? Eseje o historii sztuki jej rozwoju i perspektywach", w roku 2011 stypendium Prezydenta Miasta Sopotu na kolejny projekt artystyczny. W 2016 laureat Nagrody Okolicznościowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wojciech Zaniewski is an artist who remains faithful to landscape in his work. However, he is constantly looking for new forms of expression, especially in formal and colour solutions. The artist's works emanate impressions of pure artistic work, with rational compositional rules. As the artist himself admits, the formal solutions and skills that are of paramount value to him, lining up with the principles of formal aestheticism.

The Landscapes exhibition taking place at the State Art Gallery in Sopot presents works made in the pastel technique between 2012 and 2022, as well as the latest oil paintings (2021/2022). With consistency and discipline, Zaniewski pursues his vision of the world around us, which is close to nature. Despite the recurring theme, we find its various abstract transformations in the exhibition. The most recent works, which form the main core of the exhibition, are made in shades of violet and are characterised by a marked reduction of detail. The works from the Dunes series, in turn, are presented in various colour versions - in subdued, subtle colours, but also in bold, contrasting combinations. Pastels from the Anxiety series, which emanate a mood of mystery and understatement, are also an interesting proposition. The exhibition is complemented by oil paintings featuring idyllic countryside landscapes.

"It is a lyrical, mysterious landscape with very loose ties to any prototypes. It was a projection of the ideal landscape existing in the artist's mind onto the allegedly real one, without distinguishing between the two different worlds", wrote Bożena Kowalska. The beach, seaside vegetation, and untrodden paths are recurring motifs in Zaniewski's surrealist works, but they stimulate our imagination, which, as we know, always wanders along untrodden paths.
The works presented at the exhibition come, among others, from the collection of the State Art Gallery, the Municipal Office of Sopot and Morska Agencja Gdyni Sp. z.o.o.

Wojciech Zaniewski - born in Gdańsk. Studied at the State Higher School of Visual Arts in Gdańsk (now the Academy of Fine Arts) in 1974-1979. He received his diploma in the studio of Kazimierz Ostrowski in 1979. He has participated in many national collective exhibitions, including those in Sopot, Gdynia, Warsaw, Katowice, Nowy Sącz, Krakow, including successive editions of the 'Bliźniemu Swemu' [For Thy Neighbour] Art Auction for the benefit of the St Albert Chmielowski Aid Society, and abroad, including Denmark, Japan, France (at the Polish Institute in Paris) and Saint-Aulaye, Italy - Expo Chianciano 2016. He has also shown his works in individual exhibitions: in Gdańsk, Sopot, Warsaw - at the Zapiecek Gallery, as well as in New York (SoHo). He has won several awards and distinctions from competitions in Katowice, Warsaw, Chianciano, and Nowy Sącz, among others. In 1986, as a holder of a scholarship of the Italian government, he completed an internship at Rome's Accademia di Belle Arti in the studio of Professor Sandro Trotti. For more than a decade, he was associated with the State Higher School of Visual Arts in Gdańsk, after his contract expired he taught in non-academic education. He currently runs art workshops at the University of Gdańsk (GUTW). In 1995, he obtained his first degree qualification at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in the artistic discipline of painting - Doctor of Fine Arts. In 2008, 2014 and 2021 he received a scholarship of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship for artistic projects - painting exhibitions and the publication of the book Dokąd zmierza sztuka współczesna? Eseje o historii sztuki, jej rozwoju i perspektywach [Where Is Contemporary Art Heading? Essays on Art History, Development, and Perspectives], and in 2011, a scholarship of the Mayor of Sopot for another artistic project. In 2016, he was the recipient of the Occasional Award of the Minister of Culture and National Heritage.

Opinie

Sprawdź się

Jak nazywał się zorganizowany w 1984 roku przegląd filmowy organizowany przez klub Żak, podczas którego zaistniał dziś znany reżyser Krzysztof Krauze?

 

Najczęściej czytane