• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Osiem ósmych

Crash-test z eksperymentalnym designem w Muzeum Bursztynu. Osiem Ósmych to pierw­sza w Trój­mie­ście retro­spek­tywna, indy­wi­du­alna wystawa autor­skiej biżu­te­rii Sła­wo­mira Fijał­kow­skiego - obej­mu­jąca okres 1997-2022.

Autor jest pro­fe­so­rem sztuk pla­stycz­nych - obec­nie zwią­za­nym z Aka­de­mią Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku gdzie na Wydziale Archi­tek­tury i Wzor­nic­twa pro­wa­dzi Pra­cow­nię Desi­gnu Ekspe­ry­men­tal­nego, obej­mu­jącą rów­nież pro­jek­to­wa­nie biżu­te­rii. Na wysta­wie w Muzeum Bursz­tynu pre­zen­to­wa­nych jest ponad 120 prac.

Oprócz dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej Sła­wo­mir Fijał­kow­ski znany jest z wielu aktyw­no­ści pro­mu­ją­cych współ­cze­sne wzor­nic­two - jako autor publi­ka­cji Trend Book, kura­tor Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Bursz­tynu i Biżu­te­rii AMBERIF w Gdańsk, juror i kon­sul­tant arty­styczny Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Sztuki Złot­ni­czej w Legnicy, pomy­sło­dawca waż­nych wystaw, autor tek­stów, inspi­ra­tor dzia­łań, w któ­rych cen­trum pozo­staje bał­tycki bursz­tyn, ale także pro­jek­tant współ­pra­cu­jący z wio­dą­cymi fir­mami jubi­ler­skimi.

Bursztynowe prototypy, eksperymenty i unikaty

Tym razem jed­nak Sła­wo­mir Fijał­kow­ski zapre­zen­tuje się jako desi­gner, arty­sta, twórca - poczy­na­jąc od wcze­snych reali­za­cji pro­jek­to­wych, aż po aktu­alny prze­gląd uni­ka­to­wej biżu­te­rii wyko­na­nej w tech­no­lo­giach CAD / CAM. Usys­te­ma­ty­zo­wana w cykle tema­tyczne eks­po­zy­cja obej­muje ponad 120 - w więk­szo­ści pre­mie­ro­wych - obiek­tów złot­ni­czych, w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści z zasto­so­wa­niem bał­tyckiego bursz­tynu.

Znaj­dują się wśród nich zarówno prace o jed­no­znacz­nie arty­stycznym / uni­ka­to­wym / nar­ra­cyj­nym cha­rak­te­rze, jak rów­nież eks­pe­ry­men­talny design, modele pro­to­ty­powe i limi­to­wane kolek­cje pro­duk­tów zre­ali­zo­wa­nych przez autor­skie stu­dio pro­jek­towe Tetra­he­dron.

Wystawa dostępna będzie od 23 marca do 30 wrze­śnia 2022 r. w sali cza­so­wych Muzeum Bursz­tynu w Gdań­sku.

Przeczytaj także

Opinie

Sprawdź się

Dwa spektakle Teatru Wybrzeże zarejestrowała Telewizja Polska w ostatnich kilku latach i wyemitowała w TVP Kultura. Jakie?