• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Miej więcej o sąsiadach - spotkania z kulturą tatarską, kaszubską i ukraińską (1 opinia)

Miej więcej o sąsiadach to cykl spotkań poświęconych kulturze wybranych mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Gdańsku.

Przygotowaliśmy 13 wielowątkowych działań obejmujących propagowanie wiedzy o Tatarach, Kaszubach i ludziach z Ukrainy. Zależy nam, aby podczas spotkań pokazać, jak ważne jest poznawanie i zrozumienie inności, akceptacja różnorodności, dostrzeganie ile mamy wspólnego oraz świadomość tego, jak wiele możemy się od siebie nauczyć. Każdy miesiąc jest dedykowany innej kulturze.

Zapraszamy na:
-projekcje filmów ilustrujących współczesność, walory kulturowe, obyczajowe, historyczne narodu, grupy etnicznej reprezentowanych  przez daną mniejszość, projekcje poprzedzone będą krótką  prelekcją
-wykłady, rozmowy i spotkania z przedstawicielami mniejszości, dzięki którym stanie się nam bliższy  współczesny obraz danej grupy mieszkającej w Gdańsku
-warsztaty dla dzieci oparte na różnego rodzaju działaniach edukacyjnych prowadzonych w zakresie różnic kulturowych

Na zakończenie projektu zaplanowaliśmy spotkanie podsumowujące, na którym zaprezentujemy wystawę "Zaproszenie na kolację" oraz towarzyszący jej film,  a podczas degustacji sąsiedzkich przysmaków zapoznamy się z kulturą kulinarną Ukrainy, Tatarów i Kaszubów.
 
Terminy spotkań:

DNI KULTURY TATARSKIEJ
12.09 / 18:00  wieczór z prelekcją
18.09 / 18:00   wieczór z filmem
26.09 / 18:00   wieczór z tańcem
17.09  / warsztaty dla szkół
 
DNI KULTURY UKRAIŃSKIEJ
10.10  / 18:00  wieczór z prelekcją
17.10  / 18:00  wieczór z filmem
24.10  /.18:00  wieczór z filmem
15.10 / warsztaty dla szkół
 
DNI KULTURY KASZUBSKIEJ
14.11 / 18:00  wieczór z prelekcją
21.11 / 18:00  wieczór z filmem
28.11 / 18:00  wieczór z literaturą
19.11 / warsztaty dla szkół
 


ZAPROSZENIE NA KOLACJĘ
30.11 / 18:00   wystawa, film i degustacja
 
Miejsce spotkań: Oliwski Ratusz Kultury w Gdańsku Oliwie przy ul. Opata J. Rybińskiego 25.

Zapraszamy, poznajmy się bliżej!
 
 
Узнай больше о соседях
Оливская Ратуша Культуры приглашает Сентябрь-ноябрь 2019

 
Мы сердечно приглашаем вас на цикл встреч, посвященных культуре отдельных народов, проживающих в Гданьске. Мы подготовили 13 разнообразных мероприятий, охватывающих распространение знаний о татарах, кашубах и украинцах. Во время встреч мы хотим показать, как важно научиться и понимать другую культуру, принимать её разнообразие, увидеть, что у нас есть общего, и осознавать, как многому мы можем научиться друг у друга. Мы приглашаем вас на:
 
показ фильмов, иллюстрирующих нынешние, культурные, моральные и исторические ценности нации, этнической группы, представленной данным меньшинством, перед показом будет короткая лекция
 
лекции, беседы и встречи с представителями народностей, благодаря которым нам станет ближе современный образ той или иной группы, проживающей в Гданьске
 
семинары для детей на основе различных образовательных межкультурных мероприятий
 
Каждый месяц посвящен другой культуре. По окончании проекта мы запланировали итоговую встречу, в ходе которой мы представим выставку <<приглашение>ДНИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ
12.09 / 18 : 00 вечер с лекцией
18.09 / 18 : 00 вечер с кино
26.09 / 18: 00 вечер с танцами
17.09 / семинары для школ
 
ДНИ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
10.10 / 18 : 00 вечер с лекцией
17.10 / 18 : 00 вечер с кино
24.10 / 18 : 00 вечер с кино
15.10 / семинары для школ
 
ДНИ КАШУБСКОЙ КУЛЬТУРЫ
14.11 / 18 : 00 вечер с лекцией
21/11 / 18 : 00 вечера кино вечером
28/11 / 18 : 00 вечер с литературой
19.11 / семинары для школ
 
 ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЖИНА
30/11/18 : 00 выставка, кино и дегустация
 
 Участие в мероприятиях бесплатное.
 
Требуется бесплатный пропуск, который можно забрать в ресторане <<здесь>FIND OUT MORE ABOUT YOUR NEIGHBORS
Oliwski Ratusz Kultury invites you September-November 2019
 
We cordially invite you to a series of meetings devoted to the culture of selected national and ethnic minorities living in Gdańsk. We have prepared 13 multithreaded activities covering the dissemination of knowledge about Tatars, Kashubia and people from Ukraine. It is important to us during meetings to show how important it is to learn and understand otherness, accept diversity, recognize how much we have in common and awareness of how much we can learn from each other. We invite you to:
 
screenings of films illustrating the present, cultural, moral and historical values of a nation, an ethnic group represented by a given minority, projections will be preceded by a short lecture
 
lectures, talks and meetings with representatives of minorities, thanks to which we will be closer to the contemporary image of a given group living in Gdańsk
 
workshops for children based on various educational activities carried out in the field of cultural differences
 
Each month is dedicated to a different culture. At the end of the project, we have planned a summary meeting, during which we will present the exhibition "Invitation to dinner" and accompanying film, while tasting neighborly delicacies we will get acquainted with the culinary culture of Ukraine, Tatars and Kashubians.
 
Dates of meetings:
DAYS OF TATARAN CULTURE
12.09 / 18 : 00 evening with a lecture
18.09 / 18 : 00 evening with a movie
26.09 / 18 : 00 evening with dancing
17.09 / workshops for schools
 
DAYS OF UKRAINIAN CULTURE
10.10 / 18 : 00 evening with a lecture
17.10 / 18 : 00 evening with a movie
24.10 / 18 : 00 evening with a movie
15.10 / workshops for schools
 
DAYS OF KASHUBIAN CULTURE
14.11 / 18 : 00 evening with a lecture
21/11 / 18: 00 evening with a movie
28/11 / 18: 00 evening with literature
19.11 / workshops for schools
 
INVITATION FOR THE DINNER
30/11/ 18: 00 exhibition, film and tasting
 
Participation in meetings is free
A free pass is required which can be picked up at the restaurant
Here you can dream, ul. Opata J. Rybińskiego 25.
 
Meeting place: Oliwa Ratusz Kultury in Gdańsk Oliwa, ul. Opata J. Rybińskiego 25.
 
We invite you, let's get to know each other!
 
 

Przeczytaj także

Informacja o biletach

Wstęp wolny
Udział w spotkaniach TYLKO z bezpłatną wejściówką, którą można odebrać w restauracji
Tu Można Marzyć, ul. Opata J. Rybińskiego 25.

Opinie (1)

  • Piękna inicjatywa

    brawo oliwa!!!!!

    • 5 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Bardzo popularnym świątecznym zwyczajem na Pomorzu były niegdyś Herody. Co to takiego?