stat
Impreza już się odbyła

Galeria Otwarta

Zapraszamy do udziału w 7 edycji galerii otwartej. Każda wypowiedź artystyczna ma dla nas wartość, ponieważ jest wolna i prawdziwa. Galeria Otwarta to miejsce dla amatorów sztuk plastycznych. udostępniamy ściany wszystkim, którzy chcą podzielić się z innymi swoją twórczością. Nie ograniczamy wizji uczestników, zachęcamy do wyjścia z domu i poznania osób, których pasją są sztuki plastyczne. Ściany Galerii Otwartej czekają na ciebie!

4 września 2020 - 31 stycznia 2021, godz. 10:00

Wstęp wolny
GALERIA OTWARTA
Termin dostarczenia prac: do 14.11.2019
Wernisaż: 22.11.2019, 18:00 | Projektornia GAK | Gdańsk

REGULAMIN
Organizator Galerii Otwartej (GO):  Projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury
Uczestnicy GO: artyści amatorzy, osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce.
Prace należy przesłać  do 14 listopada 2019 na adres:
Projektornia GAK,
ul. Dworska 29a
80-506 Gdańsk Brzeźno
Kontakt do Organizatora: tel. 58 343 46 91, projektornia@gak.gda.pl
Do GO można zgłosić max. 2 prace (w przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie wyeksponowana tylko jedna z nich).
Wernisaż 7 edycji wystawy Galeria Otwarta odbędzie się w Projektorni GAK, 22 listopada 2019, godz. 18:00. Ekspozycja prac do 19 grudnia 2019.
GO to prospołeczna akcja zachęcająca twórców amatorów z dziedziny sztuk plastycznych do podzielenia się swoją wizją z innymi. Zorganizowanie miejsca do ekspozycji twórczości amatorskiej ma na celu sprowokowanie do aktywności twórczej.
 Prawa autorskie:
Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik:
1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
2) oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu - wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;
4) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.
Uczestnik zobowiązany jest do podpisania zgody na ujawnianie i rozpowszechnianie wizerunku w związku z udziałem w Galerii Otwartej.
Dane osobowe:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
a)  Administratorem danych osobowych uczestników zbieranych w kartach zgłoszeń  jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
b)  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl   lub listownie na wskazany powyżej adres.
c)  Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia "Galeria Otwarta" Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu wydarzenia. 
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Dane osobowe uczestników w zakresie imienia i nazwiska będą ujawnione jako autora pracy w trakcie trwania wystawy, w pozostałym zakresie nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
f) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) Uczestnik  posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w wydarzeniu.
j)  Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac podczas przesyłania drogą pocztową.
Osobisty odbiór prac po zakończeniu ekspozycji w ciągu 2 tygodni.
Nadsyłając pracę Autor oświadcza, że przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora.
Udział w GO nie jest objęty wynagrodzeniem.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.gak.gda.pl oraz w siedzibie Organizatora.
Organizator pozostawia sobie prawo zmiany regulaminu.
W kwestiach nienazwanych w regulaminie decyduje Organizator.
Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny.
Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Sprawdź się

W którym roku w Gdańsku odbył się pierwszy spektakl operowy i jaki był jego tytuł?