• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Esterystyka. Z-NIECH-kształcenie wystawa w ICS

ESTERYSTYKA 
Z-NIECH-KSZTAŁCENIE 

WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
OTWARCIE / WERNISAŻ  WYSTAWY:
Sobota: 25 maja 2024, GODZ. 19:00-21:00

MIEJSCE REALIZACJI: INSTYTUT CYBERNETYKI SZTUKI I GALERIA SPIŻ 7 W GDAŃSKU OSOWIE, UL. KOMANDORSKA 26, 
BUDYNEK  A, plac 
Koncert muzyki improwizowanej oraz performans /steerage w trakcie wernisażu

muzyka alternatywna - koncerty w Trójmieście


CZAS TRWANIA WYSTAWY: 26-27 maja
NIEDZIELA -PONIEDZIAŁEK, GODZ. 17:00 20:00 
WSTĘP WOLNY 

JAROSŁAW BAUĆ, DUET GO.LASY (JOANNA MAJEWSKA i KINGA WYDERKA), ANNA HAUSER, FILIP JACASZEK, JANEK KOPAŃSKI I WOJCIECH WIECZOREK, ANASTAZJA KOWALCZYK I JAKUB WYPCHŁO, JAKUB KOZŁOWSKI, SŁAWOMIR LIPNICKI, MONIKA JENOWEIN-PATYCZEK, RADOSŁAW KOBUS, JUSTYNA KOEKE, MAGDALENA KRÓL, ZUZANNA MONTEWKA, MATEUSZ PĘK, RYSZARD PIEGZA, MAREK ROGULSKI, ALEX SALA, WOJTEK SOSNOWSKI, HUBERT SZMUC, MARIUSZ WARAS, LOTHAR WEBER, WIR TRIO: DANIEL FATYGA, JULIAN STRANZ, MACIEJ STRANZ 

Organizacja / Organisation: Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS 
Kurator, koncepcja / Curator, conception: dr Marek Rogulski 
Współpraca kuratorska / Curators, cooperation: dr Mateusz Pęk ( Koło Naukowe I INNI), Iwona Siemak
Współpraca / partnerzy / Cooperation: ASP Gdańsk, CSW Łaźnia, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi / AHE Łódź 
Redakcja / Redaction: Marek Rogulski, Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS 
All rights reserved,  2024
Projekt graficzny / Graphic project: Tomasz Pawluczuk 

Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańska 
The exhibition was co-financed from the budget of the City of Gdańsk 

ARTYŚĆI / artists: #JarosławBauć; #Go.lasy; #JoannaMajewska; #KingaWyderka; #AnnaHauser; #FilipJacaszek; #JanKopański; #WojciechWieczorek; #AnastazjaKowalczyk; #JakubWypchło; #JakubKozłowski; #SławomirLipnicki; #MonikaJenoweinPatyczek; #RadosławKobus, #JustynaKoeke, #MagdalenaKról; #ZuzannaMontewka; #MateuszPęk; #RyszardPiegza; #MarekRogulski; #AlexSala; #WojtekSosnowski; #HubertSzmuc; #MariuszWaras; #LotharWeber; #WirTrio: #DanielFatyga; #JulianStranz; #MaciejStranz    

ESTERYSTYKA. Z-NIECH-KSZTAŁCENIE. 

Esterystyka jest neologizmem językowym powstałym z połączenia pojęć z zakresu filozofii sztuki jak i filozofii prowadzenia sporów. Estetyka dotyczy najogólniej to ujmując analizy zjawisk i przeżyć powstałych w procesie percepcji sztuki. Erystyka sprowadza dociekania filozoficzne do ćwiczenia retorycznego. Jest tu zatem również rodzaj określenia się wobec problemu tworzenia zarówno uporządkowanych struktur jak i nieporządku. Zjawiska wynikające z  tego procesu można obserwować zarówno w przyrodzie jak i w działalności kulturowej.
W tytule wystawy zawarte jest również odniesienie do imperatywu działania wyrażonego partykułą Niech oraz czasownika kształcenie i wyrażoną w ten sposób potrzebą  twórczego działania w oparciu o zasoby wiedzy: Z-NIECH-KSZTAŁCENIE. 

Uzyskiwanie znaczeń powiązane jest z procesem rozumienia. Nie jest to tylko przekładanie symboli (informacji zwartych w danych) na inne symbole (treści percepcyjne) ale świadoma refleksja  i ustosunkowywanie się wobec tworzonych modeli rzeczywistości. Świat taki jakim go postrzegamy jest bardzo uproszczony i zniekształcony (kolory, kształty w przestrzeni). Nie widzimy zbyt wielu oczywistych obecnie efektów mechaniki kwantowej ale dzięki współczesnej nauce wiemy, że kryją się po spodem. Na ogół nasze modele introspektywne umysłu są zniekształconymi reprezentacjami umysłu więc może być tak, że nasze doświadczenie podejmowania decyzji o tym co się dzieje nie odzwierciedla dobrze tego, co się dzieje. [D. Chalmers]. Postrzegamy kolory, których w istocie nie ma, ale jest to przydatny sposób na śledzenie zmian w otoczeniu. W tym kontekście interpretacje czynione w domyślnym obszarze sztuki można również postrzegać jako rodzaj narzędzia, które jest przydatne w eksplorowaniu świata wyobraźni i umysłu oraz w tworzeniu kontrfaktualnych (alternatywnych) modeli rzeczywistości.  
Być może świadomość to jest coś co przekształca informację syntaktyczną w informacje semantyczną - i odwrotnie. [F. Faggin]. Wilfird Sellars, nazwał nasze postrzeganie manifestowanym obrazem świata czymś w rodzaju symulacji, pod którą kryje się inny świat  - naukowy z atomami, superstrunami i funkcjami fal kwantowych, albo jakaś metafizyczna rzeczywistość, ukryta przed naszymi możliwościami bezpośredniej obserwacji. 

Esterystyka byłaby zatem propozycją refleksji w zakresie problemowej funkcjonalności propozycji i zjawisk sztuki, rozumianych jako konglomerat i splot: 
1.pamięci generatywnej (zasoby pamięciowe są aktualizowane poprzez aktualny stan naszej wiedzy) oraz: 2.gramatyki generatywnej (generowanie znaczenia wypowiedzi poprzez określane kształty).

Marek Rogulski

aESTERISTICS. Instructions -let's disfigurement.

aEstheristics is a linguistic neologism resulting from the combination of concepts from the philosophy of art
as well as the philosophy of conducting disputes. Aesthetics generally concerns the analysis of phenomena and
experiences arising in the process of art perception. Eristics reduces philosophical investigations to
rhetorical exercise. Therefore, there is also a kind of definition here towards the problem of creation
both ordered structures and disorder. Phenomena resulting from this process can be
observe both in nature and in cultural activities.
The title of the exhibition also includes a reference to the imperative of action expressed in particles
"Let" and the verb "education" and the need for creative action expressed in this way
based on knowledge resources: instructions -let's disfigurement (in Polisch language it is simmilar todisfigurement or deformity as well as education and instructions in the same time).
Obtaining meanings is related to the process of understanding. It is not just translating symbols
(information contained in the data) into other symbols (perceptual content) but conscious reflection and
responding to the created models of reality. The world as we perceive it
it is very simplified and distorted (colors, shapes in space). We don't see many
currently obvious effects of quantum mechanics, but thanks to modern science we know that
"they're hiding underneath." In general, our introspective models of the mind are distorted
mental representations so it may be that our experience of making decisions about it
what's going on doesn't reflect well on what's going on. [David Chalmers]. We perceive colors
which do not actually exist, but it is a useful way to track changes in the environment. Including
context, interpretations made in the default area of art can also be seen as
a kind of tool that is useful in exploring the world of imagination and mind and in
creating counterfactual (alternative) models of reality.
Perhaps consciousness is something "that transforms syntactic information into information
semantic - and vice versa. [Federico Faggin]. Wilfird Sellars, named our perception
a "manifest image of the world", a kind of simulation that hides another world -
scientific with atoms, superstrings and quantum wave functions, or some metaphysical one
reality, hidden from our possibilities of direct observation.
aEstheristics would therefore be a proposal for reflection in the field of "problematic functionality"
proposals and phenomena of art, understood as a conglomerate and intertwine:
1. generative memory (memory resources are updated based on our current state
knowledge) and
2.generative grammar (generating the meaning of statements through specific shapes).

Marek Rogulski

Opinie

Sprawdź się

Urodzony w Gdyni satyryk, współtwórca teatru Bim Bom, i komentator rzeczywistości. O kim mowa?