• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Alter­na­tiva 2014: Błędnik codzienności

Alter­na­tiva poszu­kuje nowych dróg dla sztuki i jej roli spo­łecz­nej. Zostały zaini­cjo­wane w 2010 roku przez Insty­tut Sztuki Wyspa na daw­nych tere­nach Stoczni Gdań­skiej jako prak­tyka ulo­ko­wana w okre­ślo­nym miej­scu i cza­sie. Jest to pro­gram skła­da­jący się z mię­dzy­na­ro­do­wych wystaw sztuki, wyda­rzeń arty­stycz­nych, publi­ka­cji i spotkań. Zapraszamy na odsłonę 2014.

Relacja z imprezy

sie 26

piątek, godz. 17:00 - 19:00

Gdańsk,
Wstęp wolny
Alternativa 2014 to wielomiesięczny program wystaw i wydarzeń realizowany w tym roku pod hasłem Błędnik Codzienności, w którym przyglądamy się praktykom życia codziennego przenikającym poprzez systemowe ograniczenia i restrykcje.

Arty­ści zaangażowani w projekt:
Innym Spo­so­bem: Ken­nedy Browne, Marta Fer­nan­dez Calvo, Ella de Burca, Jesse Jones, Seamus Nolan, Ela­ine Raynolds.
Codzien­ność: Chan­tal Aker­man, Helena Alme­ida, Ema­nu­elle Antille, Maria Teresa Alves, Patty Chang, Edith Dekyndt, The Hard-​​Core, Bar­bara Gam­per, Marco Godinho, Ali­cja Kar­ska i Alek­san­dra Went, Ali­cia Fra­mis, Yona Fried­man, Elż­bieta Jabłoń­ska, Hiwa K, Kader Attia, Igor Krenz, Maria Laet, Len­dla­bor, Rebeen Hama­ra­fiq, Hono­rata Mar­tin, Anette Mes­sa­ger, Jacek Nie­goda, Jean Chri­sto­phe Nor­man, Ewa Par­tum, Gianni Pet­tena, Ed Pien, Józef Roba­kow­ski, Mar­tha Rosler, Reada Sa'adeh, Michael Snow, Ania Wit­kow­ska, Julita Wój­cik oraz Oli­ver Res­sler, Hito Stey­erl.

Pierw­szą wystawę tego­rocz­nego pro­gramu Alter­na­tiva są "Wizje poli­tyczne: Świat od nowa" Oli­vera Res­slera, otwie­ra­jąca się 29 kwiet­nia o godz. 19.00. Zamiesz­kały we Wied­niu arty­sta, z któ­rym Wyspę połą­czyła już jej pierw­sza wystawa w stoczni BHP w 2004 roku jest dla nas klu­czową posta­cią kształ­tu­jącą wyobra­że­nia o zagad­nie­niach takich jak alter­na­tywne formy orga­ni­za­cji życia spo­łecz­nego, eko­no­micz­nego i ochrony śro­do­wi­ska. Pra­cu­jąc z Res­sle­rem regu­lar­nie wiemy, że jest on arty­stą, który poprzez swoją postawę, zaan­ga­żo­wa­nie i pole zain­te­re­so­wań jest dla nas sta­łym punk­tem odnie­sie­nia. Jak możemy się zor­ga­ni­zo­wać jako oby­wa­tele i miesz­kańcy? Jaka jest nasza rela­cja do pola wła­dzy? Jakie powią­za­nia eko­no­miczne i zależ­no­ści ogra­ni­czają nasze dzia­ła­nie? W jaki spo­sób wszyst­kie te oko­licz­no­ści mogą być prze­my­ślane na nowo? Od połowy lat 90 Res­sler podró­żuje po świe­cie bada­jąc, uczest­ni­cząc, doku­men­tu­jąc i upo­wszech­nia­jąc alter­na­tywne wobec głów­nego nurtu modele orga­ni­za­cji wspól­noty, jej eko­no­mii, form pro­te­stu i zagad­nień środowiskowych.

Godziny otwar­cia wystaw:
wtorek-niedziela: godz. 11-18
Wstęp wolny

Alternativa 2014 powstają we współpracy między Instytutem Sztuki Wyspa/Fundacją Wyspa Progress a Miastem Gdańskiem. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Alternativa jest Grupa Azoty SA.

Opinie

NIE PISZ Z NIENAWIŚCIĄ I HEJTEM.

TAKIE OPINIE SKASUJEMY.

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Sprawdź się

Znana polska ilustratorka Anita Głowińska jest autorką: