• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Alternativa 2013 (3 opinie)

 • Kalendarz
  24 maja - 6 października 2013, godz. 11:00 - 18:00
 • Lokalizacja
  Teren Byłej Stoczni, Gdańsk
  Organizator: Instytut Sztuki Wyspa
 • Bilety
  wstęp wolny

Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa rusza już 24 maja. Oryginalne wystawy, performensy i wykłady odbywać się będą na terenach byłej Stoczni Gdańskiej. Tegoroczna edycja podejmuje temat przemian, jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej.

Na program Alternativa 2013 składa się przed wszystkim wystawa "Do jutra! Ideologie przestrzeni miasta i taktyki jego zamieszkania". - Wystawa podejmuje zagadnienie planowania miejskiego jako manifestacji myślenia ideologicznego.
Maureen Connor - Peace Pentagon
Maureen Connor - Peace Pentagon
Przebudowa miasta to całkowita przebudowa rzeczywistości, przestrzeni przebywania, polityki, spotkania, odpoczywania czy zdobywania wiedzy. Gdańsk od zawsze był obiektem zrealizowanych i niezrealizowanych planów modernizacyjnych, które odzwierciedlały gwałtowne niekiedy zmiany polityczne. Ten specyficzny case study jest więc dla nas okazją do zapoczątkowania szerokiej dyskusji na temat tego co to znaczy zmienić miasto - mówi dyrektor artystyczna Alternativa 2013 Aneta Szyłak.

Wystawa jest wynikiem współpracy pomiędzy Instytutem Sztuki Wyspa, Instytutem Historii Sztuki UG, Katedrą
Valdis Celms_Sprouts
Valdis Celms_Sprouts
Urbanistyki PG, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej oraz innymi instytucjami kulturalnymi i naukowymi Gdańska oraz artystami, architektami i urbanistami, którzy dokonają odtworzenia, krytycznej analizy, artystycznej transformacji i interpretacji planów miejskich oraz makiet budynków i niezrealizowanych planów urbanistycznych. Wystawa odbędzie się w spektakularnej Hali 90B. Towarzyszyć jej będą programy edukacyjne, projekcje filmowe i dyskusje.

Obok grona artystów zagranicznych (m.in. Lawrence Abu Hamdan, Johanna Billing, Valdis Celms, Maros Krivy czy Anouk De Clercq) w Alternativa 2013 wezmą udział m.in.: Mirosław Bałka, Zbigniew Libera, MML Studio, Aleksandra Polisiewicz, Roman Polański, Maciej Salamon, Jakub Szczęsny, Łukasz Bugalski, Julita Wójcik, Ewa Partum.
Valdis Celms_Sprouts
Valdis Celms_Sprouts


Alternativa poszukuje nowych dróg dla sztuki i jej roli społecznej. Idea przedsięwzięcia nawiązuje do tradycji politycznych Gdańska, a także do nowych zjawisk w sztuce, które zaczęły pojawiać się w mieście w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Ich cechą charakterystyczną było działanie w relacji do politycznego, historycznego i miejskiego kontekstu. Ruchy te cechowała tendencja do samoorganizacji, niezależności oraz odkrywania nieznanych przestrzeni miasta - Wyspy Spichrzów, później Dolnego Miasta, a obecnie terenów postoczniowych. 

Alternativa 2013 - program otwarcia

24 maja (piątek)

19:00 Udostępnienie wystaw dla zwiedzających
20:00 Oficjalne otwarcie Festiwalu - Hala 90 B
20:30 Rafał Dziemidok, Taniec Stoczni - performans, Hala 90 B
21:30 After party w Klubie Buffet (wstęp wolny)
22:00 Ciesielski / Krawiel Duo (sax + fortepian)
23:00 Dj set. Pan Niupek

Harmonogram Działań:

05.08 - 11.08 - Marsha Bradfield, projekt badawczy, Za Moje i Twoje Portfolio: równościowy wzrost międzyosobowego kapitału interesariuszy WSE
05.08 - 06.08 - Folke Koebberling, instalacja procesualna, Tagesfiliale Köbberling Elektronik
07.08 - 08.08 - Jacek Niegoda, punkt usług artystycznych, Punkt Separacji Barw
09.08 - pogadanka z Michałem Kozłowskim w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy, Skąd się bierze wartość czyli o co właściwie chodziło brodatemu filozofowi z Trewiru
09.08 - 10.08 - Maya Gordon, kolekcja, Mniej lub Bardziej Namacalne Osobliwości ze Zbiorów May'i Gordon
11.08 - Jesper Alvaer i Isabella Groseova, performance, Płynne Poziomowanie

Wystawy czynne do godz. 23:00

Więcej informacji:
www.alternativa.org.plEdycja 2011KURATORZY
Aneta Szy­łak jest kura­torką i teo­re­tyczką sztuki. Współ­za­ło­ży­cielka, a obec­nie Dyrek­tor Arty­styczna Insty­tutu Sztuki Wyspa — dzia­ła­ją­cego na tere­nach daw­nej Stoczni Gdań­skiej, plat­formy inte­lek­tu­al­nej dla współ­cze­snej kul­tury wizu­al­nej. Wice­pre­ze­ska Fun­da­cji Wyspa Pro­gress, Dyrek­tor Arty­styczna Alter­na­tiva. Jej pro­jekty cha­rak­te­ry­zują się poszu­ki­wa­niem wni­kli­wych odpo­wie­dzi na pilne i istotne pro­blemy współ­cze­sno­ści poprzez metody prak­tyki ulo­ko­wa­nej. Wsród naj­waż­niej­szych jej pro­jek­tów znaj­duja się "Mate­rial­ność" [2012 z Arne Hen­drik­sem, Ines More­ira I Leire Ver­gara], "Buil­dings and Rem­nants" [2012, z Ines More­ira], "Praca i Wypo­czy­nek" [2011] "Estran­ge­ment" (2011, 2010, z Hiwą K), "Na Okrą­gło 1989- 2009" (Hala Stu­le­cia, Wro­cław, 2009), "Kolek­cja nie­moż­liwa" (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2008), "Cho­sen" (Digi­tal Art Lab w Holon, Izrael, 2006, wspól­nie z Galit Eilat), "Ewa Par­tum: Legal­ność Prze­strzeni" (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańk 2006), zbio­ro­wego pro­jektu "You won't Feel a Thing: On Panic, Obses­sion, Ritu­ality and Ane­asthe­sia" (Kun­sthaus Dres­den, 2006). Jej wcze­śniej­sze pro­jekty obej­mują m.in. "Straż­ni­ków Doków" (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2005), "Palimp­sest Muzeum" (Łódź, 2004), "BHP" (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2004) i "Archi­tec­tu­res of Gen­der" (Sculp­ture Cen­ter, Nowy Jork , 2003). Wykła­dow­czyni reno­mo­wa­nych uczelni, w tym Uni­wer­sy­tetu Kopen­ha­skiego, Bard Col­lege, New School Uni­ver­sity, czy nowo­jor­skich: Queens Col­lege i NYU; jako wizy­tu­jąca pro­fe­sor pra­co­wała w Aka­de­mie der bil­dende Kun­ste w Mogun­cji. Obec­nie przy­go­to­wuje roz­prawę dok­tor­ską "Cura­ting Con­text. The Palimp­sest" w ramach Cura­to­rial /​ Know­ledge na Gold­smi­ths Col­lege w Lon­dy­nie oraz na Uni­wer­sy­te­cie Kopenhaskim.

Solvita Krese is an art cura­tor and cri­tic based in Riga. From 2000 she is direc­tor of Latvian Cen­tre for Con­tem­po­rary Arts (LCCA). Since 2009 she has ini­tia­ted and cura­ted annual Con­tem­po­rary Art Festi­val "Survi­val kit". She is cura­tor of num­ber of large scale inter­na­tio­nal exhi­bi­tions - "Mobile museum" (2007), "Urba­no­lo­gic" (2007), "Arche­ology of reality"(2006), "Tras­se­pas­sers. Con­tem­po­rary art from 80ties" at Natio­nal Art museum in Riga (2005), "The body in Bal­tic pho­to­gra­phy", Ber­lin (2005), Latvian par­ti­ci­pa­tion at the 26th Bie­nal de Sao Paulo bien­nale (2004), co-​​curator of exhi­bi­tion "Faster than history", Kia­sma, Hel­sinki (2004), "re:public", Riga (2003). She is among ini­tia­tors and co- orga­ni­zers of two large scale trans­na­tio­nal art pro­jects and rese­arch plat­forms: repu­bli­cart ( 2003 -2005) - that explo­res and pro­mo­tes inte­rven­tio­nist and acti­vist prac­ti­ces of public art and trans­form (2005−2008) - a rese­arch on poli­ti­cal and arti­stic prac­ti­ces of insti­tu­tio­nal critique.

Dr Jacek Frie­drich, absol­went histo­rii sztuki na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, pra­cow­nik Insty­tutu Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. W swej dzia­łal­no­ści nauko­wej sku­pia się na bada­niu związ­ków pomię­dzy sztuką a poli­tyką, ide­olo­gią, życiem spo­łecz­nym. Autor ponad 100 tek­stów nauko­wych i popularno-​​naukowych publi­ko­wa­nych w kraju i za gra­nicą, w tym kilku ksią­żek m.in.: Gdań­skie zabytki archi­tek­tury do końca XVIII wieku, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, Gdańsk 1995 (2 wyd.1997); Neue Stadt in altem Gewand. Der Wie­de­rau­fbau von Dan­zig 1945-1960, Böh­lau Ver­lag, Köln-​​Weimar-​​Wien 2010; Walka obra­zów. Przed­sta­wie­nia wobec idei w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku, Słowo/​Obraz/​Terytoria, Gdańsk 2013 (w przy­go­to­wa­niu). Pomy­sło­dawca i współ­au­tor wystawy i kata­logu: Nie­chciane dzie­dzic­two. Różne obli­cza archi­tek­tury nowo­cze­snej w Gdań­sku i Sopo­cie, Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej "Łaź­nia", Gdańsk 2005.

Mak­sy­mi­lian Boche­nek - absol­went Histo­rii Sztuki na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim i Muze­al­ni­czych Stu­diów Kura­tor­skich na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, dok­to­rant Histo­rii Sztuki na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim i wykła­dowca w kate­drze Inter­me­diów Gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Kura­tor w Insty­tu­cie Sztuki Wyspa w Gdań­sku. Kry­tyk sztuki. Współ­za­ło­ży­ciel bloga "Mode­la­tor", kura­tor wystaw takich jak "Sho­en­berg!" w IS Wyspa w Gdań­sku, "Re-​​Designing the East" w VKW w Stut­t­gar­cie, "Nauczy­ciele - Sokra­tes u Duchampa" w IS Wyspa w Gdań­sku. Publi­ko­wał m.in. w "Obiegu", Visual Com­mu­ni­ca­tion", "Springerin".

Hubert Bilewicz - Histo­ryk sztuki, nauczy­ciel aka­de­micki. Pra­cuje w Insty­tu­cie Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. Kil­ka­na­ście ostat­nich lat uczył w gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Skoń­czył histo­rię sztuki (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski) i muze­al­nic­two (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu). Odbył pody­plo­mowe stu­dia w Ośrodku Badań nad Tra­dy­cją Antyczną Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Jest także absol­wen­tem pody­plo­mo­wych stu­diów peda­go­giki zdol­no­ści i twór­czo­ści UMK w Toru­niu, gen­der stu­dies na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim oraz queer stu­dies. Zaj­mo­wał się zagad­nie­niami archi­tek­tury 19. i pierw­szej połowy 20. wieku. Inte­re­so­wał się rów­nież peda­go­giką arty­styczną oraz pogra­ni­czem sztuki i edu­ka­cji. Obec­nie bada dzieje gdań­skiego śro­do­wi­ska arty­stycz­nego po 1945 roku. Inte­re­sują go zwłasz­cza roz­ma­ite (arty­styczne i poza­ar­ty­styczne) uwi­kła­nia sztuki. Jest auto­rem kil­ku­dzie­się­ciu arty­ku­łów nauko­wych, redak­to­rem książki o archi­tek­cie Wło­dzi­mie­rzu Padlew­skim oraz współ­au­to­rem pod­ręcz­nika sztuki dla gimnazjum.

Przeczytaj także

Opinie (3)

 • kpina

  • 3 4

 • sztuka dla sztuki...

  a granty i siano za sponsoringu do kiermany a dla autorów drobne na waciki a dla pracowników umowa-zlecenia śmieciowe + na waciki......

  • 6 3

 • Chętnie wpadnę.....

  ...zwymiotować......

  • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

W jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Zielonej Bramie znajduje się: