stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Alternativa 2013 (3 opinie)

  • 24 maja - 6 października 2013,
    godz. 11:00 - 18:00
  • Teren Byłej Stoczni, Gdańsk
    Organizator: Instytut Sztuki Wyspa
  • wstęp wolny

Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa rusza już 24 maja. Oryginalne wystawy, performensy i wykłady odbywać się będą na terenach byłej Stoczni Gdańskiej. Tegoroczna edycja podejmuje temat przemian, jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej.

Na program Alternativa 2013 składa się przed wszystkim wystawa "Do jutra! Ideologie przestrzeni miasta i taktyki jego zamieszkania". - Wystawa podejmuje zagadnienie planowania miejskiego jako manifestacji myślenia ideologicznego.
Maureen Connor - Peace Pentagon
Maureen Connor - Peace Pentagon
Przebudowa miasta to całkowita przebudowa rzeczywistości, przestrzeni przebywania, polityki, spotkania, odpoczywania czy zdobywania wiedzy. Gdańsk od zawsze był obiektem zrealizowanych i niezrealizowanych planów modernizacyjnych, które odzwierciedlały gwałtowne niekiedy zmiany polityczne. Ten specyficzny case study jest więc dla nas okazją do zapoczątkowania szerokiej dyskusji na temat tego co to znaczy zmienić miasto - mówi dyrektor artystyczna Alternativa 2013 Aneta Szyłak.

Wystawa jest wynikiem współpracy pomiędzy Instytutem Sztuki Wyspa, Instytutem Historii Sztuki UG, Katedrą
Valdis Celms_Sprouts
Valdis Celms_Sprouts
Urbanistyki PG, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej oraz innymi instytucjami kulturalnymi i naukowymi Gdańska oraz artystami, architektami i urbanistami, którzy dokonają odtworzenia, krytycznej analizy, artystycznej transformacji i interpretacji planów miejskich oraz makiet budynków i niezrealizowanych planów urbanistycznych. Wystawa odbędzie się w spektakularnej Hali 90B. Towarzyszyć jej będą programy edukacyjne, projekcje filmowe i dyskusje.

Obok grona artystów zagranicznych (m.in. Lawrence Abu Hamdan, Johanna Billing, Valdis Celms, Maros Krivy czy Anouk De Clercq) w Alternativa 2013 wezmą udział m.in.: Mirosław Bałka, Zbigniew Libera, MML Studio, Aleksandra Polisiewicz, Roman Polański, Maciej Salamon, Jakub Szczęsny, Łukasz Bugalski, Julita Wójcik, Ewa Partum.
Valdis Celms_Sprouts
Valdis Celms_Sprouts


Alternativa poszukuje nowych dróg dla sztuki i jej roli społecznej. Idea przedsięwzięcia nawiązuje do tradycji politycznych Gdańska, a także do nowych zjawisk w sztuce, które zaczęły pojawiać się w mieście w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Ich cechą charakterystyczną było działanie w relacji do politycznego, historycznego i miejskiego kontekstu. Ruchy te cechowała tendencja do samoorganizacji, niezależności oraz odkrywania nieznanych przestrzeni miasta - Wyspy Spichrzów, później Dolnego Miasta, a obecnie terenów postoczniowych. 

Alternativa 2013 - program otwarcia

24 maja (piątek)

19:00 Udostępnienie wystaw dla zwiedzających
20:00 Oficjalne otwarcie Festiwalu - Hala 90 B
20:30 Rafał Dziemidok, Taniec Stoczni - performans, Hala 90 B
21:30 After party w Klubie Buffet (wstęp wolny)
22:00 Ciesielski / Krawiel Duo (sax + fortepian)
23:00 Dj set. Pan Niupek

Harmonogram Działań:

05.08 - 11.08 - Marsha Bradfield, projekt badawczy, Za Moje i Twoje Portfolio: równościowy wzrost międzyosobowego kapitału interesariuszy WSE
05.08 - 06.08 - Folke Koebberling, instalacja procesualna, Tagesfiliale Köbberling Elektronik
07.08 - 08.08 - Jacek Niegoda, punkt usług artystycznych, Punkt Separacji Barw
09.08 - pogadanka z Michałem Kozłowskim w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy, Skąd się bierze wartość czyli o co właściwie chodziło brodatemu filozofowi z Trewiru
09.08 - 10.08 - Maya Gordon, kolekcja, Mniej lub Bardziej Namacalne Osobliwości ze Zbiorów May'i Gordon
11.08 - Jesper Alvaer i Isabella Groseova, performance, Płynne Poziomowanie

Wystawy czynne do godz. 23:00

Więcej informacji:
www.alternativa.org.plEdycja 2011KURATORZY
Aneta Szy­łak jest kura­torką i teo­re­tyczką sztuki. Współ­za­ło­ży­cielka, a obec­nie Dyrek­tor Arty­styczna Insty­tutu Sztuki Wyspa — dzia­ła­ją­cego na tere­nach daw­nej Stoczni Gdań­skiej, plat­formy inte­lek­tu­al­nej dla współ­cze­snej kul­tury wizu­al­nej. Wice­pre­ze­ska Fun­da­cji Wyspa Pro­gress, Dyrek­tor Arty­styczna Alter­na­tiva. Jej pro­jekty cha­rak­te­ry­zują się poszu­ki­wa­niem wni­kli­wych odpo­wie­dzi na pilne i istotne pro­blemy współ­cze­sno­ści poprzez metody prak­tyki ulo­ko­wa­nej. Wsród naj­waż­niej­szych jej pro­jek­tów znaj­duja się "Mate­rial­ność" [2012 z Arne Hen­drik­sem, Ines More­ira I Leire Ver­gara], "Buil­dings and Rem­nants" [2012, z Ines More­ira], "Praca i Wypo­czy­nek" [2011] "Estran­ge­ment" (2011, 2010, z Hiwą K), "Na Okrą­gło 1989- 2009" (Hala Stu­le­cia, Wro­cław, 2009), "Kolek­cja nie­moż­liwa" (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2008), "Cho­sen" (Digi­tal Art Lab w Holon, Izrael, 2006, wspól­nie z Galit Eilat), "Ewa Par­tum: Legal­ność Prze­strzeni" (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańk 2006), zbio­ro­wego pro­jektu "You won't Feel a Thing: On Panic, Obses­sion, Ritu­ality and Ane­asthe­sia" (Kun­sthaus Dres­den, 2006). Jej wcze­śniej­sze pro­jekty obej­mują m.in. "Straż­ni­ków Doków" (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2005), "Palimp­sest Muzeum" (Łódź, 2004), "BHP" (Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2004) i "Archi­tec­tu­res of Gen­der" (Sculp­ture Cen­ter, Nowy Jork , 2003). Wykła­dow­czyni reno­mo­wa­nych uczelni, w tym Uni­wer­sy­tetu Kopen­ha­skiego, Bard Col­lege, New School Uni­ver­sity, czy nowo­jor­skich: Queens Col­lege i NYU; jako wizy­tu­jąca pro­fe­sor pra­co­wała w Aka­de­mie der bil­dende Kun­ste w Mogun­cji. Obec­nie przy­go­to­wuje roz­prawę dok­tor­ską "Cura­ting Con­text. The Palimp­sest" w ramach Cura­to­rial /​ Know­ledge na Gold­smi­ths Col­lege w Lon­dy­nie oraz na Uni­wer­sy­te­cie Kopenhaskim.

Solvita Krese is an art cura­tor and cri­tic based in Riga. From 2000 she is direc­tor of Latvian Cen­tre for Con­tem­po­rary Arts (LCCA). Since 2009 she has ini­tia­ted and cura­ted annual Con­tem­po­rary Art Festi­val "Survi­val kit". She is cura­tor of num­ber of large scale inter­na­tio­nal exhi­bi­tions - "Mobile museum" (2007), "Urba­no­lo­gic" (2007), "Arche­ology of reality"(2006), "Tras­se­pas­sers. Con­tem­po­rary art from 80ties" at Natio­nal Art museum in Riga (2005), "The body in Bal­tic pho­to­gra­phy", Ber­lin (2005), Latvian par­ti­ci­pa­tion at the 26th Bie­nal de Sao Paulo bien­nale (2004), co-​​curator of exhi­bi­tion "Faster than history", Kia­sma, Hel­sinki (2004), "re:public", Riga (2003). She is among ini­tia­tors and co- orga­ni­zers of two large scale trans­na­tio­nal art pro­jects and rese­arch plat­forms: repu­bli­cart ( 2003 -2005) - that explo­res and pro­mo­tes inte­rven­tio­nist and acti­vist prac­ti­ces of public art and trans­form (2005−2008) - a rese­arch on poli­ti­cal and arti­stic prac­ti­ces of insti­tu­tio­nal critique.

Dr Jacek Frie­drich, absol­went histo­rii sztuki na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, pra­cow­nik Insty­tutu Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. W swej dzia­łal­no­ści nauko­wej sku­pia się na bada­niu związ­ków pomię­dzy sztuką a poli­tyką, ide­olo­gią, życiem spo­łecz­nym. Autor ponad 100 tek­stów nauko­wych i popularno-​​naukowych publi­ko­wa­nych w kraju i za gra­nicą, w tym kilku ksią­żek m.in.: Gdań­skie zabytki archi­tek­tury do końca XVIII wieku, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, Gdańsk 1995 (2 wyd.1997); Neue Stadt in altem Gewand. Der Wie­de­rau­fbau von Dan­zig 1945-1960, Böh­lau Ver­lag, Köln-​​Weimar-​​Wien 2010; Walka obra­zów. Przed­sta­wie­nia wobec idei w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku, Słowo/​Obraz/​Terytoria, Gdańsk 2013 (w przy­go­to­wa­niu). Pomy­sło­dawca i współ­au­tor wystawy i kata­logu: Nie­chciane dzie­dzic­two. Różne obli­cza archi­tek­tury nowo­cze­snej w Gdań­sku i Sopo­cie, Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej "Łaź­nia", Gdańsk 2005.

Mak­sy­mi­lian Boche­nek - absol­went Histo­rii Sztuki na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim i Muze­al­ni­czych Stu­diów Kura­tor­skich na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, dok­to­rant Histo­rii Sztuki na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim i wykła­dowca w kate­drze Inter­me­diów Gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Kura­tor w Insty­tu­cie Sztuki Wyspa w Gdań­sku. Kry­tyk sztuki. Współ­za­ło­ży­ciel bloga "Mode­la­tor", kura­tor wystaw takich jak "Sho­en­berg!" w IS Wyspa w Gdań­sku, "Re-​​Designing the East" w VKW w Stut­t­gar­cie, "Nauczy­ciele - Sokra­tes u Duchampa" w IS Wyspa w Gdań­sku. Publi­ko­wał m.in. w "Obiegu", Visual Com­mu­ni­ca­tion", "Springerin".

Hubert Bilewicz - Histo­ryk sztuki, nauczy­ciel aka­de­micki. Pra­cuje w Insty­tu­cie Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. Kil­ka­na­ście ostat­nich lat uczył w gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Skoń­czył histo­rię sztuki (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski) i muze­al­nic­two (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu). Odbył pody­plo­mowe stu­dia w Ośrodku Badań nad Tra­dy­cją Antyczną Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Jest także absol­wen­tem pody­plo­mo­wych stu­diów peda­go­giki zdol­no­ści i twór­czo­ści UMK w Toru­niu, gen­der stu­dies na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim oraz queer stu­dies. Zaj­mo­wał się zagad­nie­niami archi­tek­tury 19. i pierw­szej połowy 20. wieku. Inte­re­so­wał się rów­nież peda­go­giką arty­styczną oraz pogra­ni­czem sztuki i edu­ka­cji. Obec­nie bada dzieje gdań­skiego śro­do­wi­ska arty­stycz­nego po 1945 roku. Inte­re­sują go zwłasz­cza roz­ma­ite (arty­styczne i poza­ar­ty­styczne) uwi­kła­nia sztuki. Jest auto­rem kil­ku­dzie­się­ciu arty­ku­łów nauko­wych, redak­to­rem książki o archi­tek­cie Wło­dzi­mie­rzu Padlew­skim oraz współ­au­to­rem pod­ręcz­nika sztuki dla gimnazjum.

Przeczytaj także

Opinie (3)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Jaki jest symbol władzy epoki brązu prezentowany w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku?